U.A.T. Lechința


Programul de funcţionare al instituţiei:

Luni - Vineri : 8:00 - 16:00

Registratura:

Luni - Vineri : 8:00 - 16:00

Responsabil date personale:

Man Daniela
email: gdpr@primarialechinta.ro
0263-274433, fax 0263-274325
luni 11:00 – 13:00 / marți-vineri 8:30 – 9:30Program audiențe:

înscriere telefonic la: 0263-274-433

ing. Florian Romeo-Daniel

Primar U.A.T. Lechința

Luni: 9:00 - 12:00

Herinean Marcel

Viceprimar U.A.T. Lechința

Marți: 9:00 - 12:00

Haneș Rodica

Secretar U.A.T. Lechința

Joi: 9:00 - 12:00