U.A.T. Lechința

Documente de interes public

Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

Proces verbal încheiat cu ocazia afișării la Panoul de Afișaj al primăriei comunei Lechința a ofertei de vânzare nr. 40 din 23.11.2018 depusă de doamna Hoos Maria.

Descarcă oferta vânzare teren persoane fizice Descarcă proces verbal

teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 1,11 (ha)

vizualizare document

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 1,04 (ha)

vizualizare document

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 0.23 (ha)

vizualizare document

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 1,54 (ha)

vizualizare document

Alte anunțuri de interes public

Prin prezentul facem cunoscut cetățenilor comunei Lechința că azi 10.01.2020, la panoul de afișaj de la sediul primăriei Lechința, s-a afișat următorul proiect de hotărâre: "PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2019". Eventualele obiecții se pot depune în scris la registratura primăriei Lechința.

vizualizare document

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

vizualizare document

prin prezentul facem cunoscut cetățenilor comunei Lechința că azi 25.09.2019 la panoul de afișaj de la sediul primăriei Lechința s-a afișat proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile permanente, fânețele și livezile tradiționale proprietatea U.A.T. Lechința și a persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Lechința, jud. Bistrița-Năsăud (COD CPV 79311100-8 SERVICII DE ELABORARE STUDII)

vizualizare document

Se aduce la cunoștința publicului, în condițiile art.7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii publice deliberative următoarele proiecte de hotărâre:

vizualizare document

Conform HCL Lechința nr. 54/27.06.2019 și nr.55/27.06.2019, au fost aprobate scutirile de la plata majorării de întârziere a contribuabililor persoane fizice

vizualizare document

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

Secțiune în curs de actualizare

Răspunsuri solicitări U.A.T. Lechința

Către asocierea S.C. FAR FOUNDATION S.R.L. (Lider) S.C. NOMIS 2003 (Asociat)

vizualizare document

U.A.T. Lechința, informații de interes pentru public

Salarii de bază, aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința - Funcții publice și contractuale aferente familiei ocupaționale ”ADMINISTRAȚIE”

vizualizare document

U.A.T. Lechința - Cod etică și integritate
Profesia de consilier de etică în legislaţia românească: Conform legii nr. 50/2007, fiecare instituţie publică trebuie să desemneze în cadrul departamentelor de resurse umane un funcţionar public care să se ocupe de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
Noţiunea de consilier etic a fost introdusă în legislaţia românească, în anul 2007, la iniţiativa ANFP (Agenţia Naţională de Formare Profesională).
Sarcina consilierului de etică este aceea de a îmbunătăţi activitatea şi climatului etic din instituţiile respective prin prevenirea încălcării normelor de conduită. Atribuţiile consilierului de etică:
•se ocupă cu acordarea de asistenta functionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduita etică,
•contribuie la rezolvarea pe cale amiabila (prin masuri manageriale) a situaţiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în instituție
•monitorizează aplicarea codului de conduită etică, a respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici
•întocmeşte rapoarte trimestriale către ANFP (Agenţia Naţională de Formare Profesională) rezultate în urma exercitării atribuţiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită

Date de contact ale persoanelor responsabile cu consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită:
Nume și prenume: Deac Crina Aurelia
Tel: 0745-267-940 / Fax:0263-274-325
Adresa de e-mail: deaccrina99@yahoo.ro

RAPORTARE ANFP - TRIM II, SEM.I 2019, 01.08.2019 (ANEXA 1) Raportare ANFP - Trim II, Sem.I 2019, 01.08.2019 (ANEXA 2)

Referendum pentru modificarea Constituției / Delimitările secțiilor de votare din comuna Lechința. (Anexa secții de votare)

Anexa secții de votare