Hotărâri adoptate în anul 2018 ( nr. 20 - 37 )

 • H.C.L. Lechința nr. 20 din 12.03.2018

  Privind aprobarea înscrierii în evidențele de carte funciară în domeniul privat al comunei Lechința, a unei suprafețe de 188 mp teren.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 21 din 12.03.2018

  Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice a comunei Lechința pentru anul 2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 22 din 12.03.2018

  Privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a comunei Lechința.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 23 din 12.03.2018

  Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2017 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 24 din 12.03.2018

  Privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Lechința unității de cult Biserica Ortodoxă Sângeorzu-Nou, în vederea acoperirii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, revitalizarea și promovarea identității culturale a Bisericii Ortodoxe și a turnului din localitatea Sângeorzu-Nou, monument de categoria B" derulat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 25 din 28.03.2018

  Privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 26 din 28.03.2018

  Privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul teren în suprafață de 13.137 mp, strada Gării din localitatea Lechința.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 27 din 18.05.2018

  privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie 2018 - august 2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 28 din 18.05.2018

  privind aprobarea condițiilore de încheiere a Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementului Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud" nr.1908/02.09.2016.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 29 din 18.05.2018

  privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 30 din 18.05.2018

  privind renunțarea la dreptul de administrare de către M.A.I. prin I.P.J. Bistrița-Năsăud asupra imobilului construcție, identificat în C.F. nr. 27737, nr. cadastral 27737 și 27737-C1, situat în intravilanul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 31 din 18.05.2018

  privind aprobarea "Acordului de cooperare" dintre comuna Lechința județul Bistrița-Năsăud, din România și comuna Sturzovca din Raionul Glodeni, Republica Moldova.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 32 din 18.05.2018

  privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Lechința și administrarea consiliului local Lechința, a imobilului teren în suprafața de 2266 mp situat în intravilanul localității Chiraleș, comuna Lechința, înscris în C.F. (C.F. vechi 18 Chiraleș) nr. top 24.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 33 din 18.05.2018

  privind concesionarea prin licitație publică deschisă, a unui teren în suprafața de 106 mp aparținând domeniului public al comunei Lechința, înscris în C.F. 28168 nr. cadastral 28168, pentru construire parcare.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 34 din 28.06.2018

  privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 35 din 28.06.2018

  privind constituirea comisiei de predare-primire a imobilului care deservește Garda de intervenție Lechința și terenul aferent acesteia.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 36 din 28.06.2018

  privind stabilirea datei Zilelor comunei Lechința.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 37 din 28.06.2018

  pentru modificarea Anexei la HCL Lechința nr.91/2017 "Hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 01.01.2018"

  Descarcă document

  Anexa la HCL nr. 37 / 28.06.2018

  Descarcă anexa
 • H.C.L. Lechința nr. 38 din 12.07.2018

  privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

  Descarcă document

  Anexa 1 la HCL nr. 38 / 12.07.2018

  Descarcă anexa

  Anexa 2 la HCL nr. 38 / 12.07.2018

  Descarcă anexa

  Anexa 3 la HCL nr. 38 / 12.07.2018

  Descarcă anexa

  Anexa 4 la HCL nr. 38 / 12.07.2018

  Descarcă anexa

  Anexa 5 la HCL nr. 38 / 12.07.2018

  Descarcă anexa
 • H.C.L. Lechința nr. 39 din 12.07.2018

  privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2018.

  Descarcă document

  Anexa 1 la HCL nr. 39 / 12.07.2018

  Descarcă anexa

  Anexa 2 la HCL nr. 39 / 12.07.2018

  Descarcă anexa
 • H.C.L. Lechința nr. 40 din 12.07.2018

  privind modificarea art. 1 la Hotărârea nr. 36/28.06.2018 "Hotărâre privind stabilirea datei Zilelor comunei Lechința".

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 41 din 30.08.2018

  privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie 2018 - noiembrie 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 42 din 30.08.2018

  privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 8 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv ”Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” nr. 1908 / 02.09.2016

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 43 din 30.08.2018

  privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonată, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 44 din 30.08.2018

  privind darea în administrarea Liceului Tehnologic Lechința, unitate de învățământ cu personalitate juridică a imobilului ”Teren sintetic de fotbal”

  Descarcă document

  Anexa la HCL nr. 44 / 30.08.2018

  Descarcă anexa
 • H.C.L. Lechința nr. 45 din 30.08.2018

  Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a procesului de fuziune prin absorbție a unității de învățământ cu personalitate juridică Școala Gimnazială Vermeș de către unitatea cu personalitate juridică Liceul Tehnologic Lechința.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 46 din 14.09.2018

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare localitatea Sângeorzu Nou, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 47 din 14.09.2018

  privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința în anul 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 48 din 28.09.2018

  privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 49 din 28.09.2018

  privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

  Descarcă document

  Anexa 1 la HCL nr. 49 / 12.07.2018

  Descarcă anexa

  Anexa 2 la HCL nr. 49 / 12.07.2018

  Descarcă anexa

  Anexa 3 la HCL nr. 49 / 12.07.2018

  Descarcă anexa

  Anexa 4 la HCL nr. 49 / 12.07.2018

  Descarcă anexa

  Anexa 5 la HCL nr. 49 / 12.07.2018

  Descarcă anexa
 • H.C.L. Lechința nr. 50 din 28.09.2018

  privind aprobarea vânzării directe a terenului intravilan, în suprafață de 2266 mp înscris în CF nr. 28229 Chiraleș, nr. Cadastral 28229, proprietatea privată a comunei Lechința, către propietarul construcțiilor edificate pe acest teren.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 51 din 28.09.2018

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiție: ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare localitatea Sângeorzu Nou, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document