ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului Construirea Bloc - 16 ap. ANL: "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str. Târgului, nr.191, localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, regim de înălțime Cth+P+3E"

Vizualizare document

pentru modificarea art.1 din hotărârea nr. 69/18.10.2019 ”Hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 453 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr.15/2003, în localitatea Chiraleș, soților Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela”

Vizualizare document

privind cumpărarea de către Consiliul local Lechința al imobilului construcție și teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechința, înscris în C.F. nr.25593, C.F. nr.25594 și a prețului acestuia

Vizualizare document

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al U.A.T. Lechința a terenului înscris în CF nr.27234 - Nr. cadastral 890 Lechința, în suprafață de 4.578 mp, în vederea construirii unui bloc de locuințe 16 apartamente pentru tineri, destinate închirierii, teren situat în localitatea Lechința, str. Târgului nr.191 prin programul de investiții al ANL

Vizualizare document

privind atestarea Inventarului bunurilor publice care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind clasificarea unor drumuri publice de interes local de pe raza comunei Lechința ca drumuri vicinale de exploatație agricolă

Vizualizare document

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Vizualizare document

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2021

Vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2020

Vizualizare document

privind prelungirea unor Contracte de concesiune pășune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința

Vizualizare document

pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local Lechința

Vizualizare document Regulament

pentru validarea dispoziției nr. 72/23.03.2020 ”Dispoziție privind rectificarea bugetului local al comunei Lechința pe anul 2020”

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea înergistrării, de pe raza administrativ teritorială a comunei Lechința

Vizualizare document Anexe Regulament

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Lechința în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Vizualizare document

privind actualizarea informațiilor tehnice a a imobil teren Drum exploatație agricolă ”Fizeș-Tronson 1”, înscris în CF nr. 27526 cu nr. cadastral 27526, situat în extravilanul localității Lechința ”Fizeș - Tronson 2” înscris în CD nr. 27527 cu nr. cadastral 27527, situat în extravilanul localității Lechința, ”Fizeș - Tronson 3” înscris în CF nr. 27529 cu nr. cadastral 27529 situat în extravilanul localităților Lechința și Țigău, constând în dimensiuni și suprafețe

Vizualizare document

privind înscrierea în Cartea funciară, în domeniul public al comunei Lechința, a imobilului teren cu construcție POD, în suprafață de 288 mp, situat în extravilanul localității Lechința, comuna Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

Vizualizare document

privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2020

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie 2020 - mai 2020

Vizualizare document

privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului teren înscris în CF Drum Conferberg

Vizualizare document

privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilul teren, înscris în CF nr. 27234 cu nr. cadastral 890, situat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr.191 și a imobilului înscris CF nr.27233 cu nr. cadastral 889 situat în localitatea Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzelor pentru transport școlar pentru elevi în comuna Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Lechința

Vizualizare document Anexa 1 - ROF 32 pag.

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2020

Vizualizare document

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al comunei Lechința pentru anul 2020

Vizualizare document

privind declararea apartenenței la domeniul public al comunei Lechința, al unor bunuri imobile situate în perimetrul comunei Lechința, identificate conform lucrării de cadastru general ”Înregistrarea sistematică a terenurilor în cadrul U.A.T. Lechința”

Vizualizare document

privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului ”cabinet stomatologic”, situat în localitatea Lechința în incinta ”Grădiniței Maria” din localitatea Lechința, proprietatea publică a comunei Lechința

Vizualizare document

privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 4 mp. teren, situat în intravilanul localității Chiraleș, aparținând domeniului public al comunei Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Lechința, să voteze și să semneze în Adunare Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud, adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008.

Vizualizare document

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și aparatul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2020, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali

Vizualizare document Anexa

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă pentru anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2019

Vizualizare document Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

privind aprobare extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea localității Chiraleș, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului local sau comunei Lechința în anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente proprietatea comunei Lechința și al pajiștilor permanente proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice pe raza U.A.T. Lechința

Vizualizare document

privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Vizualizare document

privind aprobarea utilizării sumei de 837.577,77 lei ca împrumut conform contractului de împrumut nr.572746/29.09.2017 în vederea derulării altor obiective de investiții la nivelul comunei Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventariului aferent anului 2019 și evaluarea patrimoniului

Vizualizare document

privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior propus pentru vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința în anul 2020

Vizualizare document

Hotărâri consiliul local Lechința / 2019 / secțiune în curs de arhivare

privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al unității administrativ teritoriale Lechința

Vizualizare document

privind acordul pentru cumpărarea de către consiliul local Lechința al imobilului construcție și teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechința, înscris în CF nr.25593 și a prețului acestuia

Vizualizare document

privind transmiterea în folosință gratuită a terenului înscris în CF nr. 27234 Nr. cadastral 890 Lechința, în suprafață de 4.578 mp, în vederea construirii unui loc de locuințe 16 apartamente pentru tineri destinate închirierii, teren situat în localitatea Lechința, str. Târgului, F.N. prin programul de investiții al ANL

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru perioada 2019-2020

Vizualizare document

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2019-2023

Vizualizare document

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021 din comuna Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior de specii, sortimente dimensionale și grade de accesibilitate pentru anul 2020, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.

Vizualizare document

privind abrogarea HCL Lechința nr. 60/24.07.2019 ”Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Lechința nr.57/30.09.2015 privind însușirea completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Lechința, însușit prin HCL nr.31/25.08.1999 al comunei Lechința cu modificările și completările ulterioare”

Vizualizare document

privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2020

Vizualizare document

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2020

Vizualizare document

privind aprobare extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea localității Chiraleș, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență tip VI al comunei Lechința și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al S.V.S.U. Lechința

Vizualizare document Vizualizare document - R.O.F. 13 pag. Vizualizare document - Norma proprie de dotare Vizualizare document - Model cerere I.S.U. BN Vizualizare document - Opis

privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2019

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2019 - februarie 2020

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

Vizualizare document Vizualizare document - R.O.F. Lechința (34 pag.)

privind acordarea mandatului special al primarului comunei Lechința să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, jud. Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea noilor membri: comuna Bistrița-Bîrgăului, comuna Poiana Ilvei, comuna Rebra și comuna Nușeni ca membri in asociație

Vizualizare document

prvind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza comunei Lechința

Regulament Vizualizare document - Anexa 1 Vizualizare document - Anexa 2 Vizualizare document - Anexa 3 Vizualizare document - Anexa 4 Vizualizare document - Anexa 5 Vizualizare document - Anexa 6 Vizualizare document - Anexa 7 Vizualizare document - Anexa 8 Vizualizare document - Anexa 9 Vizualizare document - Anexa 10 Vizualizare document - Anexa 11

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inculsiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.208

Vizualizare document

privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al jud. Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019

Vizualizare document

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară în domeniul public a imobilului teren curți-construcții în suprafață de 1036 mp, proprietatea publică a comunei Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul Strada Școlii, înscris în C.F. nr. 26745 cu nr. cadastral 26745 Sângeorzu-Nou, constând în diminuarea suprafeței și înscrierea definitivă în cartea funciară

Vizualizare document

privind întăbularea-înscriererea în Cartea Funciară în domeniul public a imobilului teren curți-construcții în suprafața de 2374 mp proprietatea publică a comunei Lechința

Vizualizare document

pentru aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Lechința

Vizualizare document Regulament (26 pag.)

privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform hotărârii consiliului local Lechința nr. 54 / 27.06.2019

Vizualizare document

privind aprobarea cuantumului taxei pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile permanente, fânețele și livezile tradiționale proprietatea U.A.T. Lechința și a persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Lechința, județul Bistrița-Năsăud (cod CPV 79311100-8 Servicii de elaborare studii)

Vizualizare document

privind desemnarea unor consilieri locali în CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE din cadrul Liceului Tehnologic Lechința

Vizualizare document

privind atribuirea unei suprafețe de 453 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, în localitatea Chiraleș, soților KURTI CRISTIAN și KURTI OANA-MIHAELA

Vizualizare document

privind retragerea dreptului de folosință pentru lotul acordat în conformitate cu Legea 15/2003, familiei MIHUȚ ADRIAN-PETRU și MIHUȚ MARINELA-DANIELA din localitatea Chiraleș

Vizualizare document

privind aprobarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința în urma intrării în vigoare a Codului administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019

Vizualizare document Organigrama U.A.T. Lechința Stat de funcții U.A.T. Lechința

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie 2019 - noiembrie 2019

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300249/20.06.2017 în valoare de 1.807.500,86 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3

Vizualizare document

privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară în domeniul public a imobilului drum ”Str. Spre Fizeș” proprietatea publică a comunei Lechința

Vizualizare document

privind modificarea și completarea H.C.L. Lechința nr. 57/30.09.2015 privind însușirea completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Lechința, însușit prin H.C.L. nr. 31/25.08.1999 al comunei Lechința cu modificările și completările ulterioare

Vizualizare document Anexa 1

privind implementarea proiectului "ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD" pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR - Măsura de finanțare 7-M7.5.a/6B Infrastructură turistică mică - Amenajarea de trasee turistice și dezvoltare locală în Ținutul Haiducilor - din cadrul ”GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR”

Vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD"

Vizualizare document