ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții cu denumirea: "SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE CHIRALEȘ, ȚIGĂU ȘI SÎNIACOB, COMUNA LECHINȚA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD"

Vizualizare document

privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform H.C.L. Lechința nr. 54/27.06.2019

Vizualizare document

privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor, taxelor, chiriilor și redevențelor datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2019

Vizualizare document Anexa 1

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"

Vizualizare document

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300249/20.06.2017 în valoare de 1.807.500,86 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3

Vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV SECȚIE DE POLIȚIE ȘI POST DE POLIȚIE ÎN LOCALITATEA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie 2019 - august 2019

Vizualizare document

privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru utilajul BULDOEXCAVATOR ”JCB 3CX”

Vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2019

Vizualizare document

privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2019-2024

Vizualizare document

privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase fasonate propus pentru vânzare la licitație, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința în anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în vederea înmormântării doamnei Kreutzer Elisabeta din localitatea Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea vânzării directe a terenului intravilan, în suprafață de 144 mp înscris în C.F. nr. 28298 Lechința, Nr. Cadastral 28298, proprietatea privată a comunei Lechința, către proprietarul construcțiilor edificate pe acest teren

Vizualizare document

privind acordarea mandatului special primarului comunei Lechința să voteze în cadrul Adunarii Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, jud. Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea comunei Spermezeu ca membru în asociație

Vizualizare document

privind atestarea/arătarea titularului dreptului de proprietate a imobilului teren înscris în C.F. nr.25218, nr.top 1/1, conform art.21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

Vizualizare document

privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestar a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școală a României în perioada 2017-2023

Vizualizare document

privind repartizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimenului de asistență socială organizat la nivelul comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului referitor la desfășurarea comerțului stradal în comuna Lechința

Vizualizare document

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea modificării/actualizării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința în anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Teaca pe anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire și dotare local școală - 10 săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința, localitatea Lechința, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare comuna Lechința, localitatea Sângeorzu-Nou, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind aprobarea confinanțării de la bugetul local al comunei Lechința a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița, de trecere a unui imobil - teren, în suprafață de 3445 mp. identificat prin C.F. 28268 și a construcției în suprafață de 200 mp înscrisă în C.F. 28268-C1, teren și construcție situate în localitatea Chiraleș, comuna Lechința, din domeniul public al jud. Bistrița-Năsăud, în domeniul public al comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința, responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința

Vizualizare document

privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. comuna Lechința a drumurilor de interes local din comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. Lechința a drumurilor agricole.

Vizualizare document

privind prelungirea unor Contracte de concesiune pășune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința.

Vizualizare document

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2019.

Vizualizare document

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionăriii situațiilor de urgență pe anul 2019

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie 2019 - mai 2019

Vizualizare document

privind aprobarea Programului de achiziții publice al comunei Lechința pentru anul 2019

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea înscrierii în evidențele de carte funciară în domeniul public al comunei Lechința, a unei suprafețe de 500 mp teren.

Vizualizare document

de actualizare a indicatorilor tehnico-economici privind implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud" pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Măsura 04 - Investiții în active fizice - Submăsura 4.3 ”Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, Componența - Infrastructura de acces agricol

Vizualizare document

privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud.

Vizualizare document

privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020 în comuna Lechința.

Vizualizare document

privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acțiuni și lucrări de interes local conform legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Vizualizare document

privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31.12.2018 prevăzute la Art.266 Alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Vizualizare document

privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase fasonate propus pentru vânzare la licitație și vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința în anul 2019.

Vizualizare document

rivind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, casate și aprobarea inventarului aferent anului 2018.

Vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2018.

Vizualizare document

privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2018 a secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent.

Vizualizare document

privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii.

Vizualizare document

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, familia ocupațională ”Administrație” începând cu 01.01.2019.

Vizualizare document

privind însușirea Documentației cadastrale pentru repoziționare și actualizarea imobilului teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul localității Lechința, imobil teren înscris în domeniul public al comunei Lechința.

Vizualizare document

privind reglementarea situației juridice a unui imobil teren în suprafață de 188 mp, respectiv dezlipirea imobilului teren în 2 loturi situat în intravilanul comunei Lechința, înscris în cartea funciară nr. C.F. 28176, nr. cadastral 28176.

Vizualizare document

privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul teren înscris în C.F. Nr. 25218, nr. topografic 1/1 din localitatea Lechința.

Vizualizare document

privind aprobarea de către consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Lechința în anul 2019

Vizualizare document