ART. 7

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
Emitent: Parlamentul României
Publicat în Monitorul oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013

privind abrogarea HCL Lechința nr.60/24.07.2019 ”Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.57/30.09.2015 privind însușirea completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Lechința, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/25.08.199 al comunei Lechința cu modificările și completările ulterioare”

vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2019

vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2019 - februarie 2020

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document Anexa 1

privind acordarea mandatului special al primarului comunei Lechința să voteze cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale", județul Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea noilor membri: Comuna Bistrița-Bîrgăului, Comuna Poiana-Ilvei, Comuna Rebra și Comuna Nușeni ca membri în asociație

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Lechința

vizualizare document

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2020

vizualizare document

privind aprobarea cuantumului taxei pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile permanente, fânețele și livezile tradiționale proprietatea U.A.T. Lechința și a persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Lechința, jud. Bistrița-Năsăud (COD CPV 79311100-8 SERVICII DE ELABORARE STUDII)

vizualizare document

privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința

vizualizare document

privind atribuirea unei suprafețe de 453 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr.15 din 2003, în localitatea Chiraleș, soților Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela

vizualizare document

privind retragerea dreptului de folosință pentru lotul acordat în conformitate cu Legea 15/2003, familiei Mihuț Adrian-Petru și Mihuț Marinela-Daniela din localitatea Chiraleș

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Lechința

vizualizare document Anexa 1 - R.O.F. (33 pag.)

privind aprobarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința în urma intrării în vigoare a CODULUI ADIMINSTRATIV, aprobat prin OUG nr.57/2019

vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2019

vizualizare document

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

vizualizare document

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

vizualizare document

privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară a unor imobile proprietatea publică a comunei Lechința

vizualizare document

privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300249/20.06.2017 în valoare de 1.807.500,86 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3

vizualizare document

privind însușirea completării inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public Lechința, însușit prin HCL nr. 31/25.08.1999 al comunei Lechința cu modificările și completările ulterioare

vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire și dotare local școală - 10 săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința, localitatea Lechința, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”

vizualizare document Deviz general

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare comuna Lechința, localitatea Sângeorzu-Nou, jud. Bistrița-Năsăud”

vizualizare document Descarcă deviz general

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Lechința.

vizualizare document Descarcă deviz general

privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

vizualizare document

privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

vizualizare document

privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

vizualizare document

privind atestarea apartenenței la domeniul public U.A.T. Lechința a drumurilor agricole.

vizualizare document

privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. comuna Lechința a drumurilor de interes local din comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

vizualizare document

privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița, de trecere a unui imobil - teren, în suprafață de 3445mp, identificat prin C.F.28268 și a construcție în suprafață de 200 mp înscrisă în C.F. 28268-C1, teren și construcție situate în localitatea Chiraleș, comuna Lechința, din domeniul public al jud. Bistrița-Năsăud, în domeniul public al comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

vizualizare document

de actualizarea a indicatorilor tehnico-economici privind implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud"

vizualizare document

privind aprobarea înscrierii în evidențele de carte funciară în domeniul public al comunei Lechința, a unei suprafețe de 500 mp teren.

vizualizare document

privind aprobarea S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud.

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.

vizualizare document

privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Lechința pentru anul 2019.

vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie - 2019 - mai 2019.

vizualizare document

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019.

vizualizare document

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2019.

vizualizare document

privind prelungirea unor Contracte de concesiune pășune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința.

vizualizare document