ART. 7

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
Emitent: Parlamentul României
Publicat în Monitorul oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013

privind completarea art.2 din hotărârea nr.98/17.12.2019 ”Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a terenului înscris în C.F. nr. 27234 - Nr. cadastral 890 Lechința, în suprafață de 4.578 mp, în vederea construirii unui bloc de locuințe 16 apartamente pentru tineri destinate închirierii, teren situat în localitatea Lechința, str. Târgului nr.191 prin programul de investiții al ANL

vizualizare document

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020

vizualizare document

privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud în perioada 2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

vizualizare document

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

vizualizare document

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2021

vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2020

vizualizare document

privind prelungirea unor Contracte de concesiune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința

vizualizare document

pentru aprobarea Regulamentului porpriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local Lechința

vizualizare document

pentru validarea dispoziției nr. 72/23.03.2020 ”Dispoziție privind rectificarea bugetului local al comunei Lechința pe anul 2020”

vizualizare document

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Lechința în situații excepționale, constatate de autoritățile locale

vizualizare document

privnd declararea apartenenței la domeniul public al comunei Lechința, al unor bunuri imobile situate în perimetrul comunei Lechința, identificate conform lucrării de cadastru general ”Înregistrarea sistematică a terenurilor în cadrul U.A.T. Lechința”

vizualizare document

privind actualizarea informațiilor tehnice a a imobil teren Drum exploatație agricolă ”Fizeș-Tronson 1”, înscris în CF nr. 27526 cu nr. cadastral 27526, situat în extravilanul localității Lechința ”Fizeș - Tronson 2” înscris în CD nr. 27527 cu nr. cadastral 27527, situat în extravilanul localității Lechința, ”Fizeș - Tronson 3” înscris în CF nr. 27529 cu nr. cadastral 27529 situat în extravilanul localităților Lechința și Țigău, constând în dimensiuni și suprafețe

vizualizare document

privind înscrierea în Cartea funciară, în domeniul public al comunei Lechința, a imobilului teren cu construcție POD, în suprafață de 288 mp, situat în extravilanul localității Lechința, comuna Lechința

vizualizare document

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2020

vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie 2020 - mai 2020

vizualizare document

privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului teren înscris în C.F. 27528 nr. cadastral 27528 Drum Cofenberg

vizualizare document

privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului teren, înscris în CF nr. 27234 cu nr. cadastral 890, situat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr.191 și a imobilului înscris CF nr.27233 cu nr. cadastral 889 situat în localitatea Lechința

vizualizare document

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

vizualizare document

privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2020

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzelor pentru transport școlar pentru elevi în comuna Lechința

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Lechința

vizualizare document
====

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2020

vizualizare document

privind aprobarea dării în folosință a imobilului ”cabinet stomatologic”, situat în localitatea Lechința în incinta ”Grădiniței Maria” din localitatea Lechința, proprietatea publică a comunei Lechința

vizualizare document

privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 4 mp teren, situat în intravilanul localității Chiraleș, aparținând domeniului public al comunei Lechința

vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Lechința, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (P.O.I.M.) 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008

vizualizare document

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2020, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali

vizualizare document

privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă pentru anul 2020

vizualizare document Anexa 1

privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2019

vizualizare document

privind aprobare extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea localității Chiraleș, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

vizualizare document

privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului local sau comunei Lechința în anul 2020

vizualizare document

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al comunei Lechința pentru anul 2020

vizualizare document Anexa 1

privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente proprietatea comunei Lechința

vizualizare document

privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii

vizualizare document

UAT Lechința proiecte de hotărâri cu caracter normativ adoptate în 2019 (secțiune în curs de arhivare)

privind aprobarea utilizării sumei de 837.577,77 lei contractate ca împrumut conform contractului de împrumut nr.572746/29.09.2017 în vederea derulării altor obiective de investiții la nivelul comunei Lechința

vizualizare document

privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2019 și evaluarea patrimoniului

vizualizare document

privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior propus pentru vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința în anul 2020

vizualizare document

privind acordul pentru cumpărarea de către Consiliul local Lechința al imobilului construcție și teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechința, înscris în C.F. nr. 25593 și a prețului acestuia

vizualizare document

privind transmiterea în folosință gratuită a terenului înscris în CF nr. 27234 nr. cadastral 890 Lechința, în suprafață de 4.578 mp, în vederea construirii unui bloc de locuințe 16 apartamente pentru tineri destinate închirierii, teren situat în localitatea Lechința, str. Târgului, F.N. prin programul de investiții al ANL

vizualizare document

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

vizualizare document Regulament

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

vizualizare document

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2019-2023

vizualizare document Anexa 1

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al comunei Lechința pentru anul 2019

vizualizare document Anexa 1

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document Stat de funcții Organigrama

privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021 în comuna Lechința

vizualizare document Anexe

privind aprobarea prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensionale și grade de accesibilitate pentru anul 2020, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.

vizualizare document Anexa 1 Anexa 1

privind aprobarea prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensionale și grade de accesibilitate pentru anul 2020, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.

vizualizare document Anexa 1 Anexa 1

privind abrogarea HCL Lechința nr.60/24.07.2019 ”Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.57/30.09.2015 privind însușirea completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Lechința, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/25.08.199 al comunei Lechința cu modificările și completările ulterioare”

vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2019

vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2019 - februarie 2020

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document Anexa 1

privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2020

vizualizare document Regulament Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

privind acordarea mandatului special al primarului comunei Lechința să voteze cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale", județul Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea noilor membri: Comuna Bistrița-Bîrgăului, Comuna Poiana-Ilvei, Comuna Rebra și Comuna Nușeni ca membri în asociație

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Lechința

vizualizare document

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2020

vizualizare document

privind aprobarea cuantumului taxei pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile permanente, fânețele și livezile tradiționale proprietatea U.A.T. Lechința și a persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Lechința, jud. Bistrița-Năsăud (COD CPV 79311100-8 SERVICII DE ELABORARE STUDII)

vizualizare document

privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința

vizualizare document

privind atribuirea unei suprafețe de 453 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr.15 din 2003, în localitatea Chiraleș, soților Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela

vizualizare document

privind retragerea dreptului de folosință pentru lotul acordat în conformitate cu Legea 15/2003, familiei Mihuț Adrian-Petru și Mihuț Marinela-Daniela din localitatea Chiraleș

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Lechința

vizualizare document Anexa 1 - R.O.F. (33 pag.)

privind aprobarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința în urma intrării în vigoare a CODULUI ADIMINSTRATIV, aprobat prin OUG nr.57/2019

vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2019

vizualizare document

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

vizualizare document

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

vizualizare document

privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară a unor imobile proprietatea publică a comunei Lechința

vizualizare document

privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300249/20.06.2017 în valoare de 1.807.500,86 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3

vizualizare document

privind însușirea completării inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public Lechința, însușit prin HCL nr. 31/25.08.1999 al comunei Lechința cu modificările și completările ulterioare

vizualizare document

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire și dotare local școală - 10 săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința, localitatea Lechința, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”

vizualizare document Deviz general

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare comuna Lechința, localitatea Sângeorzu-Nou, jud. Bistrița-Năsăud”

vizualizare document Descarcă deviz general

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Lechința.

vizualizare document Descarcă deviz general

privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

vizualizare document

privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

vizualizare document

privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

vizualizare document

privind atestarea apartenenței la domeniul public U.A.T. Lechința a drumurilor agricole.

vizualizare document

privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. comuna Lechința a drumurilor de interes local din comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

vizualizare document

privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița, de trecere a unui imobil - teren, în suprafață de 3445mp, identificat prin C.F.28268 și a construcție în suprafață de 200 mp înscrisă în C.F. 28268-C1, teren și construcție situate în localitatea Chiraleș, comuna Lechința, din domeniul public al jud. Bistrița-Năsăud, în domeniul public al comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

vizualizare document

de actualizarea a indicatorilor tehnico-economici privind implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud"

vizualizare document

privind aprobarea înscrierii în evidențele de carte funciară în domeniul public al comunei Lechința, a unei suprafețe de 500 mp teren.

vizualizare document

privind aprobarea S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud.

vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.

vizualizare document

privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Lechința pentru anul 2019.

vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie - 2019 - mai 2019.

vizualizare document

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019.

vizualizare document

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2019.

vizualizare document

privind prelungirea unor Contracte de concesiune pășune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința.

vizualizare document