Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
41 22.05.2024 privind darea în administrarea Liceului Tehnologic Lechința, unitate de învățămând cu personalitate juridică a imobilului (construcții și teren aferent) ”Cabinet Medical Școlar” din localitatea Lechința, Comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud, proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale Lechința
40 22.05.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Liceului Tehnologic Lechința, atât pentru nivelul primar, pentru nivelul gimnazial cât și cel liceal, în cadrul Programului Național ”Masa sănătoasă” în anul 2024
39 08.05.2024 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2024
38 08.05.2024 privind aprobarea utilizării sumei de 409.217,43 lei - reprezentând T.V.A. recuperat de la AFIR prin împrumutul în valoare de 739.221,00 conform contractului de împrumut nr.572746/6296/29.09.2017 în vederea derulării altor obiective de investiții la nivelul comunei Lechința
37 07.05.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie-august 2024.
36 29.04.2024 privind acordul de încheiere a unui contract de servicii de asistență, consiliere, reprezentare juridică și apărarea intereselor Comunei Lechința în cazul în care aceasta este parte.
35 29.04.2024 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului-teren, în suprafață de 3.337 mp., identificat prin C.F. 43874 Lechința și a construcțiilor identificate prin C.F. 43874-C1 în suprafață de 71 mp. și C.F. 43874-C2 în suprafață de 125 mp., teren și construcții situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința, nr. 407B din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Bistrița-Năsăud, în domeniul public al Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud.
34 29.04.2024 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2024
33 29.04.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Lechința nr.21/28.04.2024 ”Hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a imobilelor teren curți-construcții identificate prin C.F. nr.40495, nr. cad. 40495, teren situat în intravilanul localității Țigău, nr. FN și C.F. nr. 28577, imobil situat în intravilanul și extravilanul localității Chiraleș, în proprietatea Comunei Lechința, domeniul public”
32 29.04.2024 privind cesionarea contractului de închiriere pășune comunală încheiat între Comuna Lechința și domnul Bândean Voicu-Cristian
31 29.04.2024 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
30 29.04.2024 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă pe specii și sortimente a masei lemnoase din partidele 1441, 1520 și 775
29 29.04.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, cu rata inflației în anul 2024 pentru anul 2025
28 29.03.2024 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an de zile, a spațiului aparținând UAT COMUNA LECHINȚA în suprafață de 118,12 mp. din imobilul situat în loc. Lechința, nr. 66, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud
27 29.03.2024 privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului situat în Comuna Lechința, str. Independenței, nr.66, din spațiu pentru Sediu Secție de Poliție și Post de Poliție în localitatea Lechința, comuna Lechința, în spațiu cu altă destinație
26 29.03.2024 privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu privire la trecerea imobilelor constând în infrastructura aferentă punctelor de colectare a deșeurilor din domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Comunei Lechința
25 29.03.2024 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2024
24 29.03.2024 privind acordarea de sprijin financiar anului 2024 pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România
23 29.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
22 29.03.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
21 28.02.2024 privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a imobilelor teren curți - construcții identificate prin C.F. nr.40495, nr. cad.40495, teren situat în intravilanul localității Țigău, nr. FN și C.F. nr.28577, nr. cad. 28577, imobil situat în intravilanul și extravilanul localității Chiraleș, în proprietatea Comunei Lechința, domeniul public
20 28.02.2024 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2024
19 28.02.2024 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 1121/1-2300123804170, 1121/2-2300123804170, 1121/3-2300123804170, 1152/1-2300123804500, 1152/2-2300123804500
18 28.02.2024 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2024
17 22.02.2024 Privind aprobarea Listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Comuna Lechința, str. Târgului nr.191
16 02.02.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lechința să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024 - 2027, actualizat 2024, precum și modificare prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024
15 02.02.2024 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Lechința pe anul 2023
14 02.02.2024 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2023
13 02.02.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-mai 2024
12 02.02.2024 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventariului aferent anului 2023
11 02.02.2024 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în anul 2024
10 02.02.2024 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2023 rezultat la încheierea exercițiului bugetar
09 02.02.2024 privind însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cadastral 43890-C1, situat în localitatea Lechința, str. Târgului, nr.191, județul Bistrița-Năsăud
08 02.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2024
07 26.01.2024 privind modificarea în parte a Anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului local Lechința nr.97/17.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința
06 26.01.2024 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare la nivelul comunei Lechința
05 26.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința
04 26.01.2024 privind modificarea Anexei nr.3 la H.C.L. nr.86/27.11.2023 ”Hotărâre privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Lechința în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice”
03 26.01.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune în anul 2024
02 26.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economică - studiul de fezabilitate a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiție ”SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE CHIRALEȘ, ȚIGĂU, SÂNIACOB, COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, indicatori tehnico-economici, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
01 26.01.2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de pajiște aparținând domeniului public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
45 17.06.2024 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
44 17.06.2024 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire în două loturi a imobilului teren înscris în Carte Funciară 43821 Lechința, situat în extravilanul localității Lechința
43 07.06.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al primarului comunei Lechința
42 04.06.2024 privind declararea obiectivului de investiții ”Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile, în vederea asigurării autoconsumului pentru Comuna Lechința” județul Bistrița-Năsăud și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud ca bun de utilitate publică și de interes public local
35 22.04.2024 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - teren, în suprafață de 3.337 mp., identificat prin C.F. 43874 Lechința și a construcțiilor identificate prin C.F. 43874-C1 în suprafață de 71 mp. și C.F. 43874-C2 în suprafață de 124 mp., teren și construcții situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința, nr.407B din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Bistrița-Năsăud, în domeniul public al Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
34 22.04.2024 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2024
33 17.04.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Lechința nr.21/28.04.2024 ”Hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a imobilelor teren curți-construcții identificate prin C.F. nr.40495, nr. cad. 40495, teren situat în intravilanul localității Țigău, nr. FN și C.F. nr.28577, nr. cad. 28577, imobil situat în intravilanul și extravilanul localității Chiraleș, în proprietatea Comunei Lechința, domeniul public”
32 16.04.2024 privind cesionarea contractului de închiriere pășune comunală încheiat între Comuna Lechința și domnul Bîndean Voicu-Cristian
31 15.04.2024 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
30 29.03.2024 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă pe specii și sortimente a masei lemnoase din partidele 1441, 1520 și 775
29 20.03.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, cu rata infației în anul 2024 pentru anul 2025
28 20.03.2024 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an de zile, a spațiului aparținând UAT COMUNA LECHINȚA în suprafață de 118,12 mp. din imobilul situat în loc. Lechința, nr. 66, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud
27 20.03.2024 privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului situat în Comuna Lechința, str. Independenței, nr.66, din spațiu pentru Sediu Secție de Poliție și Post de Poliție în localitatea Lechința, comuna Lechința, în spațiu cu altă destinație
26 13.03.2024 privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu privire la trecerea imobilelor constând în infrastructura aferentă punctelor de colectare a deșeurilor din domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Comunei Lechința
26 13.03.2024 privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu privire la trecerea imobilelor constând în infrastructura aferentă punctelor de colectare a deșeurilor din domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Comunei Lechința
25 13.03.2024 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2024
24 28.02.2024 privind acordarea de sprijin financiar ]n anul 2024 pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România
23 14.02.2024 privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a imobilelor teren curți - construcții identificate prin C.F. nr.40495, nr. cad. 40495, teren situat în intravilanul localității Țigău, nr. FN și C.F. nr. 28577, nr. cad. 28577, imobil situat în intravilanul și extravilanul localității Chiraleș, în proprietatea Comunei Lechința, domeniul public
22 14.02.2024 privind aprobarea Listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Comuna Lechința, str. Târgului nr.191
21 06.02.2024 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2024
20 06.02.2024 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 1121/1-2300123804170, 1121/2-2300123804170, 1121/3-2300123804170
19 01.02.2024 privind aprobare Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
18 01.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
17 31.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lechința să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud (...) -
16 01.02.2024 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2024
15 29.01.2024 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Lechința pe anul 2023 -
14 29.01.2024 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2023 -
13 26.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-mai 2024 -
12 26.01.2024 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2023 -
11 26.01.2024 privind aprobarea listei pentru stabilizarea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în anul 2024 -
10 26.01.2024 privind modificarea în parte a Anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului local Lechința nr.97/17.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința -
09 25.01.2024 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2023 rezultat la încheierea exercițiului bugetar -
08 25.01.2024 privind însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cadastral 43890 - C1, situat în localitatea Lechința, str. Târgului, nr.191, județul Bistrița-Năsăud -
07 18.01.2024 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare la nivelul comunei Lechința -
06 12.01.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2024 -
05 11.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința -
04 10.01.2024 privind modificarea Anexei nr.3 la H.C.L. nr.86/27.11.2023 ”Hotărâre privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Lechința în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice” -
03 09.01.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune în anul 2024 -
02 09.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economică - studiul de fezabilitate a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiție ”SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE CHIRALEȘ, ȚIGĂU, SÂNIACOB, COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, indicatori tehnico-economici, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
01 08.01.2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de pajiște aparținând domeniului public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
45 17.06.2024 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
44 17.06.2024 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire în două loturi a imobilului teren înscris în Carte Funciară 43821 Lechința, situat în extravilanul localității Lechința -
43 07.06.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al primarului comunei Lechința -
42 04.06.2024 privind declararea obiectivului de investiții ”Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile, în vederea asigurării autoconsumului pentru Comuna Lechința” județul Bistrița-Năsăud și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud ca bun de utilitate publică și de interes public local -
41 22.05.2024 privind darea în administrarea Liceului Tehnologic Lechința, unitate de învățămând cu personalitate juridică a imobilului (construcții și teren aferent) ”Cabinet Medical Școlar” din localitatea Lechința, Comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud, proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale Lechința -
40 22.05.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Liceului Tehnologic Lechința, atât pentru nivelul primar, pentru nivelul gimnazial cât și cel liceal, în cadrul Programului Național ”Masa sănătoasă” în anul 2024 -
39 08.05.2024 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2024 -
38 08.05.2024 privind aprobarea utilizării sumei de 409.217,43 lei - reprezentând T.V.A. recuperat de la AFIR prin împrumutul în valoare de 739.221,00 conform contractului de împrumut nr.572746/6296/29.09.2017 în vederea derulării altor obiective de investiții la nivelul comunei Lechința -
37 07.05.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie-august 2024. -
35 22.04.2024 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - teren, în suprafață de 3.337 mp., identificat prin C.F. 43874 Lechința și a construcțiilor identificate prin C.F. 43874-C1 în suprafață de 71 mp. și C.F. 43874-C2 în suprafață de 124 mp., teren și construcții situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința, nr.407B din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Bistrița-Năsăud, în domeniul public al Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
34 22.04.2024 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2024 -
33 17.04.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Lechința nr.21/28.04.2024 ”Hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a imobilelor teren curți-construcții identificate prin C.F. nr.40495, nr. cad. 40495, teren situat în intravilanul localității Țigău, nr. FN și C.F. nr.28577, nr. cad. 28577, imobil situat în intravilanul și extravilanul localității Chiraleș, în proprietatea Comunei Lechința, domeniul public” -
32 16.04.2024 privind cesionarea contractului de închiriere pășune comunală încheiat între Comuna Lechința și domnul Bîndean Voicu-Cristian -
31 15.04.2024 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare -
29 29.03.2024 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă pe specii și sortimente a masei lemnoase din partidele 1441, 1520 și 775 -
29 20.03.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, cu rata infației în anul 2024 pentru anul 2025 -
28 20.03.2024 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an de zile, a spațiului aparținând UAT COMUNA LECHINȚA în suprafață de 118,12 mp. din imobilul situat în loc. Lechința, nr. 66, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
27 20.03.2024 privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului situat în Comuna Lechința, str. Independenței, nr.66, din spațiu pentru Sediu Secție de Poliție și Post de Poliție în localitatea Lechința, comuna Lechința, în spațiu cu altă destinație -
26 13.03.2024 privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu privire la trecerea imobilelor constând în infrastructura aferentă punctelor de colectare a deșeurilor din domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Comunei Lechința -
26 13.03.2024 privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu privire la trecerea imobilelor constând în infrastructura aferentă punctelor de colectare a deșeurilor din domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Comunei Lechința -
25 13.03.2024 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2024 -
24 28.02.2024 privind acordarea de sprijin financiar ]n anul 2024 pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România -
23 14.02.2024 privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a imobilelor teren curți - construcții identificate prin C.F. nr.40495, nr. cad. 40495, teren situat în intravilanul localității Țigău, nr. FN și C.F. nr. 28577, nr. cad. 28577, imobil situat în intravilanul și extravilanul localității Chiraleș, în proprietatea Comunei Lechința, domeniul public -
22 14.02.2024 privind aprobarea Listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Comuna Lechința, str. Târgului nr.191 -
21 06.02.2024 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2024 -
20 06.02.2024 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 1121/1-2300123804170, 1121/2-2300123804170, 1121/3-2300123804170 -
19 01.02.2024 privind aprobare Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
18 01.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
17 31.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lechința să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud (...) -
16 01.02.2024 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2024 -
15 29.01.2024 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Lechința pe anul 2023 -
14 29.01.2024 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2023 -
13 26.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-mai 2024 -
12 26.01.2024 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2023 -
11 26.01.2024 privind aprobarea listei pentru stabilizarea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în anul 2024 -
10 26.01.2024 privind modificarea în parte a Anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului local Lechința nr.97/17.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința -
09 25.01.2024 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2023 rezultat la încheierea exercițiului bugetar -
08 25.01.2024 privind însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cadastral 43890 - C1, situat în localitatea Lechința, str. Târgului, nr.191, județul Bistrița-Năsăud -
07 18.01.2024 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare la nivelul comunei Lechința -
06 12.01.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2024 -
05 11.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința -
04 10.01.2024 privind modificarea Anexei nr.3 la H.C.L. nr.86/27.11.2023 ”Hotărâre privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Lechința în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice” -
03 09.01.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune în anul 2024 -
02 09.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economică - studiul de fezabilitate a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiție ”SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE CHIRALEȘ, ȚIGĂU, SÂNIACOB, COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, indicatori tehnico-economici, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
01 08.01.2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de pajiște aparținând domeniului public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
36 29.04.2024 privind acordul de încheiere a unui contract de servicii de asistență, consiliere, reprezentare juridică și apărarea intereselor Comunei Lechința în cazul în care aceasta este parte. -
35 29.04.2024 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului-teren, în suprafață de 3.337 mp., identificat prin C.F. 43874 Lechința și a construcțiilor identificate prin C.F. 43874-C1 în suprafață de 71 mp. și C.F. 43874-C2 în suprafață de 125 mp., teren și construcții situate în localitatea Lechința, Comuna Lechința, nr. 407B din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Bistrița-Năsăud, în domeniul public al Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud. -
34 29.04.2024 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2024 -
33 29.04.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Lechința nr.21/28.04.2024 ”Hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a imobilelor teren curți-construcții identificate prin C.F. nr.40495, nr. cad. 40495, teren situat în intravilanul localității Țigău, nr. FN și C.F. nr. 28577, imobil situat în intravilanul și extravilanul localității Chiraleș, în proprietatea Comunei Lechința, domeniul public” -
32 29.04.2024 privind cesionarea contractului de închiriere pășune comunală încheiat între Comuna Lechința și domnul Bândean Voicu-Cristian -
31 29.04.2024 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare -
30 29.04.2024 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă pe specii și sortimente a masei lemnoase din partidele 1441, 1520 și 775 -
29 29.04.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, cu rata inflației în anul 2024 pentru anul 2025 -
28 29.03.2024 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an de zile, a spațiului aparținând UAT COMUNA LECHINȚA în suprafață de 118,12 mp. din imobilul situat în loc. Lechința, nr. 66, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
27 29.03.2024 privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului situat în Comuna Lechința, str. Independenței, nr.66, din spațiu pentru Sediu Secție de Poliție și Post de Poliție în localitatea Lechința, comuna Lechința, în spațiu cu altă destinație -
26 29.03.2024 privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu privire la trecerea imobilelor constând în infrastructura aferentă punctelor de colectare a deșeurilor din domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Comunei Lechința -
25 29.03.2024 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2024 -
24 29.03.2024 privind acordarea de sprijin financiar anului 2024 pentru unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România -
23 29.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
22 29.03.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
21 28.02.2024 privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a imobilelor teren curți - construcții identificate prin C.F. nr.40495, nr. cad.40495, teren situat în intravilanul localității Țigău, nr. FN și C.F. nr.28577, nr. cad. 28577, imobil situat în intravilanul și extravilanul localității Chiraleș, în proprietatea Comunei Lechința, domeniul public -
20 28.02.2024 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2024 -
19 28.02.2024 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 1121/1-2300123804170, 1121/2-2300123804170, 1121/3-2300123804170, 1152/1-2300123804500, 1152/2-2300123804500 -
18 28.02.2024 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2024 -
17 22.02.2024 Privind aprobarea Listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Comuna Lechința, str. Târgului nr.191 -
16 02.02.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lechința să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024 - 2027, actualizat 2024, precum și modificare prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024 -
15 02.02.2024 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Lechința pe anul 2023 -
14 02.02.2024 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2023 -
13 02.02.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-mai 2024 -
12 02.02.2024 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventariului aferent anului 2023 -
11 02.02.2024 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în anul 2024 -
10 02.02.2024 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2023 rezultat la încheierea exercițiului bugetar -
09 02.02.2024 privind însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cadastral 43890-C1, situat în localitatea Lechința, str. Târgului, nr.191, județul Bistrița-Năsăud -
08 02.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2024 -
07 26.01.2024 privind modificarea în parte a Anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului local Lechința nr.97/17.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința -
06 26.01.2024 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare la nivelul comunei Lechința -
05 26.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința -
04 26.01.2024 privind modificarea Anexei nr.3 la H.C.L. nr.86/27.11.2023 ”Hotărâre privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Lechința în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice” -
03 26.01.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune în anul 2024 -
02 26.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economică - studiul de fezabilitate a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiție ”SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE CHIRALEȘ, ȚIGĂU, SÂNIACOB, COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, indicatori tehnico-economici, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
01 26.01.2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de pajiște aparținând domeniului public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Observații