Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
82 31.10.2022 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.63/25.11.2021 -
81 31.10.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
80 31.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.63/14.09.2022 ”Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Lechința, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România” -
79 31.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.62/14.09.2022 ”Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lechința” -
78 31.10.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2022 -
77 31.10.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partida 2200123803610/345 -
76 31.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Lechința în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Lechința, pentru anul școlar 2022-2023 -
75 31.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.54/12.07.2022 ”Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Lechința a terenului și casei înscrise în CF 29874 Lechința” -
74 31.10.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
73 31.10.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
72 31.10.2022 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul comunei Lechința -
70 14.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie-decembrie 2022 -
69 14.09.2022 privind aprobarea unor măsuri pentru depunerea unei cereri de finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, respectiv realizarea unei investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale -
68 14.09.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2200123800980/64 -
67 14.09.2022 privind modificarea art.1 (1) la H.C.L. Lechința nr. 53/12.07.2022 ”Hotărâre privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.08.2022” -
66 14.09.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
65 14.09.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
64 14.09.2022 privind atribuirea unei suprafețe de 322 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr. 151 din 2003, în localitatea Lechința, soților Ciurar Ioan și Ciurar Mădălina-Florentina -
63 14.09.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Lechința, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România -
62 14.09.2022 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lechința -
61 01.09.2022 privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din U.A.T. Comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
60 12.08.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului teren înscris în Carte Funciară 39372 Lechința, situat în extravilanul localității Lechința -
59 12.08.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
58 12.08.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2200123800980/64 -
57 12.08.2022 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
56 12.08.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2022 -
55 12.08.2022 privind aprobarea aderării comunei Lechința la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud” -
54 12.07.2022 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Lechința a terenului și casei înscrise în CF 29874 Lechința -
53 12.07.2022 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.08.2022 -
52 12.07.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
51 12.07.2022 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul privat al comunei Lechința a unui imobil-teren în suprață de 322 mp, imobil situat în intravilanul localității Lechința -
49 27.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
48 20.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
47 14.06.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partida 2200123800980/64 -
46 14.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Iulie-Septembrie 2022 -
45 14.06.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
41 29.04.2022 privind aprobarea proiectului "Mobilitatea urbană verde în comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud", a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local -
40 29.04.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partida 2200123800950/91 -
39 29.04.2022 privind aprobarea cuantumului burselor școlare, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul II al anului școlar 2021-2022 -
38 29.04.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
37 29.04.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2022 -
36 29.04.2022 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2022 -
35 29.04.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2021-2027 -
34 29.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
33 29.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inculsiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
32 29.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
31 29.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale. în anul 2023 cu rata inflației -
26 11.03.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Lechința în cadrul Comisiei Județene în domeniul Incluziunii Sociale -
25 11.03.2022 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-terenuri de pe raza comunei Lechința -
24 11.03.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului înscris în Carte Funciară 35819 Lechința, situat în intravilanul localității Lechința -
23 11.03.2022 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilele înscrise în C.F. nr. 34128, 38784, 42212, 41912, 34791 U.A.T. Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
22 11.03.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.57/28.10.2021 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
21 11.03.2022 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 -
20 11.03.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
19 11.03.2022 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2022 -
18 11.03.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2022 -
17 15.02.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2021 a secțiunii de dezvoltare și de funcționare, din excedentul bugetar al anului precedent -
16 15.02.2022 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2021 rezultat la încheierea exercițiului bugetar -
15 15.02.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2100123808770/8134-2100123808770/8134 -
14 10.02.2022 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Lechința pe semestrul II al anului 2021 -
13 10.02.2022 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2022 -
12 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2022 -
11 27.01.2022 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2021 -
10 27.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lechința să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificare prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 -
09 27.01.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2021 -
08 27.01.2022 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii -
07 27.01.2022 privind completarea Hotărârii nr.77/23.12.2021 ”Hotărâre privind acordul predării în folosință cu titlu gratuit în exploatarea și întreținerea DELGAZ GRID S.A., a conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale din satul Chiraleș, aflate în proprietatea Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, din momentul punerii în funcțiune a acestora” -
06 27.01.2022 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2022 -
05 27.01.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
04 27.01.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonată din partidele 21001238061900/7885-2100123806520/7915 -
03 27.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă pentru anul 2022 -
02 27.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru acoperirea golului de casă în anul 2022 -
01 27.01.2022 privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022 în comuna Lechința -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
87 25.10.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
86 19.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 63/14.09.2022 ”Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Lechința, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România” -
85 19.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 62/12.09.2022 ”Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lechința” -
84 19.10.2022 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 63/25.11.2021 -
82 13.10.2022 privind indexarea mijloacelor de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone -
81 13.10.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2022 -
80 13.10.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului teren înscris în Carte Funciară 28561 Lechința, situat în intravilanul localității Sângeorzu-Nou -
79 10.10.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partida 2200123803610/345 -
77 23.09.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Lechința în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Lechința, pentru anul școlar 2022 - 2023 -
76 23.09.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.54/12.07.2022 ”Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Lechința a terenului și casei înscrise în CF 29874 Lechința” -
75 13.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Octombrie - Decembrie 2022 -
74 13.09.2022 privind aprobarea unor măsuri pentru depunerea unei cereri de finanțare din fonduri nerambursabile în domeniul eficienței energetice, respectiv realizarea unei investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale -
73 13.09.2022 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin lictație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
69 01.09.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
68 26.08.2022 privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din U.A.T. Comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
67 24.08.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
66 24.08.2022 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul comunei Lechința -
65 23.08.2022 privind atribuirea unei suprafețe de 322 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, în localitatea Lechința, soților Ciurar Ioan și Ciurar Mădălina-Florentina -
64 23.08.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Lechința, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România -
63 12.08.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului teren înscris în Carte Funciară 39372 Lechința, situat în extravilanul localității Lechința -
62 02.08.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
61 02.08.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2200123800980/64 -
60 13.07.2022 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Lechința a terenului și casei înscrise în CF 29874 Lechința -
59 12.07.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2022 -
56 04.07.2022 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Lechința a terenului și casei înscrise în CF 29874 Lechința -
55 01.07.2022 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.08.2022 -
54 30.06.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
53 24.06.2022 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul privat al comunei Lechința a unui imobil-teren în suprafață de 322 mp, imobil situat în intravilanul localității Lechința -
52 23.06.2022 privind aprobarea aderării comunei Lechința la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud” -
51 23.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
50 16.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
49 10.06.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2200123800980/64 -
48 03.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie-septembrie 2022 -
47 03.06.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
46 27.05.2022 privind modificarea hotărârii nr. 99/17.12.2019 ”Hotărâre privind acordul pentru cumpărarea de către Consiliul local Lechința al imobilului construcție și teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechința, înscris în C.F. nr. 25593 și a prețului acestuia” -
45 27.05.2022 privind aprobarea proiectului ”Asigurarea Infrastructurii TIC prin dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrația publică locală - comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”, a cheltuielilor aferente acestuia precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Rederesare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local -
43 20.05.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
41 14.04.2022 privind aprobarea cuantumului burselor școlare, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul II al anului școlar 2021-2022 -
40 14.04.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
39 08.04.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2022 -
38 07.04.2022 privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale de alipire a unor imobile drumuri, aparținând domeniului public al comunei Lechința -
37 06.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Lechința, a imobilului teren curți-construcții, în suprafață de 108 mp, înscris în C.F. nr.43789 Lechința, imobil teren situat în intravilanul localității Lechința, comuna Lechința -
36 17.03.2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a 7 imobile drumuri, aparținând domeniului public al comunei Lechința -
35 17.03.2022 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2022 -
34 16.03.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2021-2027 -
33 16.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Aprilie - Iunie 2022 -
32 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 -
31 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
30 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
29 07.03.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Lechința în cadrul Comisiei Județene în domeniul Incluziunii Sociale -
28 04.03.2022 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-terenuri de pe raza comunei Lechința -
27 04.03.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului înscris în Carte Funciară 35819 Lechința, situat în intravilanul localității Lechința -
26 03.03.2022 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilele înscrise în C.F. nr.34128, 38784, 42212, 41912, 34791 U.A.T. Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
25 01.03.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.57/28.10.2021 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
24 01.03.2022 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 -
23 28.02.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2023 cu rata inflației -
22 14.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
21 14.02.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
20 14.02.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
19 03.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2021 a secțiunii de dezvoltare și de funcționare, din excedentul bugetar al anului precedent -
18 04.02.2022 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2021 rezultat la încheierea exercițiului bugetar -
17 04.02.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase din partidele 2100123808770/8134-2100123808770/8134 -
16 19.01.2022 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Lechința pe semestrul II al anului 2021 -
15 19.01.2022 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2022 -
14 19.01.2022 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2021 -
13 19.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lechința să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
12 17.01.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2021 -
11 14.01.2022 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii -
10 14.01.2022 privind completarea Hotărârii nr.77/23.12.2021 ”Hotărâre privind acordul predării în folosință cu titlu gratuit în exploatarea și întreținerea DELGAZ GRID S.A., a conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale din satul Chiraleș, aflate în proprietatea Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, din momentul punerii în funcțiune a acestora” -
09 14.01.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
08 14.01.2022 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2022 -
07 13.01.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2022 -
06 11.01.2022 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2022 -
05 11.01.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
04 11.01.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonată din partidele 21001238061900/7885-2100123806520/7915 -
03 11.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă pentru anul 2022 -
02 02.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2022 -
01 09.01.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
87 25.10.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
86 19.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 63/14.09.2022 ”Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Lechința, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România” -
85 19.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 62/12.09.2022 ”Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lechința” -
84 19.10.2022 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 63/25.11.2021 -
82 13.10.2022 privind indexarea mijloacelor de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone -
81 13.10.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2022 -
80 13.10.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului teren înscris în Carte Funciară 28561 Lechința, situat în intravilanul localității Sângeorzu-Nou -
79 10.10.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partida 2200123803610/345 -
77 23.09.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Lechința în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Lechința, pentru anul școlar 2022 - 2023 -
76 23.09.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.54/12.07.2022 ”Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Lechința a terenului și casei înscrise în CF 29874 Lechința” -
75 13.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Octombrie - Decembrie 2022 -
74 13.09.2022 privind aprobarea unor măsuri pentru depunerea unei cereri de finanțare din fonduri nerambursabile în domeniul eficienței energetice, respectiv realizarea unei investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale -
73 13.09.2022 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin lictație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
69 01.09.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
68 26.08.2022 privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din U.A.T. Comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
67 24.08.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
66 24.08.2022 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul comunei Lechința -
65 23.08.2022 privind atribuirea unei suprafețe de 322 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, în localitatea Lechința, soților Ciurar Ioan și Ciurar Mădălina-Florentina -
64 23.08.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Lechința, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România -
63 12.08.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului teren înscris în Carte Funciară 39372 Lechința, situat în extravilanul localității Lechința -
62 02.08.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
61 02.08.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2200123800980/64 -
60 13.07.2022 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Lechința a terenului și casei înscrise în CF 29874 Lechința -
59 12.07.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2022 -
56 04.07.2022 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Lechința a terenului și casei înscrise în CF 29874 Lechința -
55 01.07.2022 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.08.2022 -
54 30.06.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
53 24.06.2022 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul privat al comunei Lechința a unui imobil-teren în suprafață de 322 mp, imobil situat în intravilanul localității Lechința -
52 23.06.2022 privind aprobarea aderării comunei Lechința la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud” -
51 23.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
50 16.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
49 10.06.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2200123800980/64 -
48 03.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie-septembrie 2022 -
47 03.06.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
46 27.05.2022 privind modificarea hotărârii nr. 99/17.12.2019 ”Hotărâre privind acordul pentru cumpărarea de către Consiliul local Lechința al imobilului construcție și teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechința, înscris în C.F. nr. 25593 și a prețului acestuia” -
45 27.05.2022 privind aprobarea proiectului ”Asigurarea Infrastructurii TIC prin dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrația publică locală - comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”, a cheltuielilor aferente acestuia precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Rederesare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local -
43 20.05.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
41 14.04.2022 privind aprobarea cuantumului burselor școlare, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul II al anului școlar 2021-2022 -
40 14.04.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
39 08.04.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2022 -
38 07.04.2022 privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale de alipire a unor imobile drumuri, aparținând domeniului public al comunei Lechința -
37 06.04.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Lechința, a imobilului teren curți-construcții, în suprafață de 108 mp, înscris în C.F. nr.43789 Lechința, imobil teren situat în intravilanul localității Lechința, comuna Lechința -
36 17.03.2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a 7 imobile drumuri, aparținând domeniului public al comunei Lechința -
35 17.03.2022 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2022 -
34 16.03.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2021-2027 -
34 16.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Aprilie - Iunie 2022 -
32 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 -
31 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
30 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
29 07.03.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Lechința în cadrul Comisiei Județene în domeniul Incluziunii Sociale -
28 04.03.2022 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-terenuri de pe raza comunei Lechința -
27 04.03.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului înscris în Carte Funciară 35819 Lechința, situat în intravilanul localității Lechința -
26 03.03.2022 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilele înscrise în C.F. nr.34128, 38784, 42212, 41912, 34791 U.A.T. Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
25 01.03.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.57/28.10.2021 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
24 01.03.2022 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 -
23 28.02.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2023 cu rata inflației -
22 14.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
21 14.02.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
20 14.02.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
19 03.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2021 a secțiunii de dezvoltare și de funcționare, din excedentul bugetar al anului precedent -
18 04.02.2022 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2021 rezultat la încheierea exercițiului bugetar -
17 04.02.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase din partidele 2100123808770/8134-2100123808770/8134 -
16 19.01.2022 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Lechința pe semestrul II al anului 2021 -
15 19.01.2022 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2022 -
14 19.01.2022 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2021 -
13 19.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lechința să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
12 17.01.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2021 -
11 14.01.2022 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii -
10 14.01.2022 privind completarea Hotărârii nr.77/23.12.2021 ”Hotărâre privnd acordul predării în folosință cu titlu gratuit în exploatarea și întreținerea DELGAZ GRID S.A., a conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale din satul Chiraleș, aflate în proprietatea Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, din momentul punerii în funcțiune a acestora” -
09 14.01.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
08 14.01.2022 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2022 -
07 13.01.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2022 -
06 11.01.2022 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2022 -
05 11.01.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
04 11.01.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonată din partidele 21001238061900/7885-2100123806520/7915 -
03 11.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă pentru anul 2022 -
02 02.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2022 -
01 09.01.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
82 31.10.2022 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.63/25.11.2021 -
81 31.10.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
80 31.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.63/14.09.2022 ”Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Lechința, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România” -
79 31.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.62/14.09.2022 ”Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lechința” -
78 31.10.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2022 -
77 31.10.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partida 2200123803610/345 -
76 31.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Lechința în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Lechința, pentru anul școlar 2022-2023 -
75 31.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.54/12.07.2022 ”Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Lechința a terenului și casei înscrise în CF 29874 Lechința” -
74 31.10.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
73 31.10.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
72 31.10.2022 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul comunei Lechința -
70 14.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie-decembrie 2022 -
69 14.09.2022 privind aprobarea unor măsuri pentru depunerea unei cereri de finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, respectiv realizarea unei investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale -
68 14.09.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2200123800980/64 -
67 14.09.2022 privind modificarea art.1 (1) la H.C.L. Lechința nr. 53/12.07.2022 ”Hotărâre privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.08.2022” -
66 14.09.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
65 14.09.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
64 14.09.2022 privind atribuirea unei suprafețe de 322 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr. 151 din 2003, în localitatea Lechința, soților Ciurar Ioan și Ciurar Mădălina-Florentina -
63 14.09.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Lechința, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România -
62 14.09.2022 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lechința -
61 01.09.2022 privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din U.A.T. Comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
60 12.08.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului teren înscris în Carte Funciară 39372 Lechința, situat în extravilanul localității Lechința -
59 12.08.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
58 12.08.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2200123800980/64 -
57 12.08.2022 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
56 12.08.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2022 -
55 12.08.2022 privind aprobarea aderării comunei Lechința la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud” -
54 12.07.2022 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Lechința a terenului și casei înscrise în CF 29874 Lechința -
53 12.07.2022 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.08.2022 -
52 12.07.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
51 12.07.2022 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul privat al comunei Lechința a unui imobil-teren în suprață de 322 mp, imobil situat în intravilanul localității Lechința -
49 27.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
48 20.06.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
47 14.06.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partida 2200123800980/64 -
46 14.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile Iulie-Septembrie 2022 -
45 14.06.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
41 29.04.2022 privind aprobarea proiectului "Mobilitatea urbană verde în comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud", a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local -
40 29.04.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partida 2200123800950/91 -
39 29.04.2022 privind aprobarea cuantumului burselor școlare, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul II al anului școlar 2021-2022 -
38 29.04.2022 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2022 -
37 29.04.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2022 -
36 29.04.2022 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2022 -
35 29.04.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2021-2027 -
34 29.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementu Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
33 29.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inculsiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
32 29.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
31 29.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale. în anul 2023 cu rata inflației -
26 11.03.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Lechința în cadrul Comisiei Județene în domeniul Incluziunii Sociale -
25 11.03.2022 privind acordul în vederea înscrierii definitive în cartea funciară în domeniul public al comunei Lechința a unor imobile-terenuri de pe raza comunei Lechința -
24 11.03.2022 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului înscris în Carte Funciară 35819 Lechința, situat în intravilanul localității Lechința -
23 11.03.2022 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilele înscrise în C.F. nr. 34128, 38784, 42212, 41912, 34791 U.A.T. Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
22 11.03.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.57/28.10.2021 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
21 11.03.2022 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 -
20 11.03.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
19 11.03.2022 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2022 -
18 11.03.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2022 -
17 15.02.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2021 a secțiunii de dezvoltare și de funcționare, din excedentul bugetar al anului precedent -
16 15.02.2022 privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2021 rezultat la încheierea exercițiului bugetar -
15 15.02.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzarea la licitație a masei lemnoase fasonate din partidele 2100123808770/8134-2100123808770/8134 -
14 10.02.2022 privind însușirea Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Lechința pe semestrul II al anului 2021 -
13 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2022 -
12 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2022 -
11 27.01.2022 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2021 -
10 27.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lechința să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificare prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 -
09 27.01.2022 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2021 -
08 27.01.2022 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii -
07 27.01.2022 privind completarea Hotărârii nr.77/23.12.2021 ”Hotărâre privind acordul predării în folosință cu titlu gratuit în exploatarea și întreținerea DELGAZ GRID S.A., a conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale din satul Chiraleș, aflate în proprietatea Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, din momentul punerii în funcțiune a acestora” -
06 27.01.2022 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2022 -
05 27.01.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
04 27.01.2022 privind aprobarea prețului de pornire pentru vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior și a prețului de vânzare a masei lemnoase fasonată din partidele 21001238061900/7885-2100123806520/7915 -
03 27.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă pentru anul 2022 -
02 27.01.2022 privind aproarea utilizării excedentului bugetului local pentru acoperirea golului de casă în anul 2022 -
01 27.01.2022 privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022 în comuna Lechința -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020