U.A.T. Lechința

Documente de interes publicOferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

teren 1,1087 ha situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

Proces verbal încheiat cu ocazia afișării la Panoul de Afișaj al primăriei comunei Lechința a ofertei de vânzare nr. 40 din 23.11.2018 depusă de doamna Hoos Maria.

Descarcă oferta vânzare teren persoane fizice Descarcă proces verbal

teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 1,11 (ha)

vizualizare document

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 1,04 (ha)

vizualizare document

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 0.23 (ha)

vizualizare document

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 1,54 (ha)

vizualizare document

Alte anunțuri de interes public

Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html

Proces verbal încheiat cu ocazia afișării ”Anunțului privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a unui funcționar contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lechința pentru data de 24.04.2021, precum și bibliografia pentru examen"

vizualizare document

În conformitate cu prevederile art.39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli în comuna Lechința pe anul 2021

vizualizare document

Primăria Lechința informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.

vizualizare document

Comuna Lechința închiriază o suprafață de pășune de 1970 ha, înscrisă în domeniul public, atestat prin H.G. 905/2002 Anexa 22 ”Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința”. Cap. Pășuni comunale.

vizualizare document

Instituția primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, conform H.C.L. nr.56/31/08.2020, organizează în data de 03.03.2021 orele 10:00 la sediul primăriei Lechința, licitație publică pentru vânzarea imobilului de casă de locuit situat în intravilanul localității Sângeorzu-Nou nr.291, comuna Lechința. înscris în C.F. 414 nr. top 108

vizualizare document

Având in vedere adresa cu nr.541/22.02.2021 a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

vizualizare document

Instituția primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, conform H.C.L. nr.56/31.08.2020 - organizează în data de 03.03.2021 orele 10:00 la sediul primăriei Lechința, licitație publică pentru vânzarea imobilului casă de locuit

vizualizare document

prin prezentul anunț facem cunoscut cetățenilor comunei Lechința că azi 13.10.2020 la panoul de afișaj de la sediul primăriei Lechința s-au afișat următoarele proiecte de hotărâre:

vizualizare document

Tichete sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei / an pentru sprijinirea elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă. Începând de joi, 27 august, până joi, 11 septembrie, primăria Lechința primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 lei /copil/an școlar, în conformitate cu OUG 133/2020.

vizualizare document

Compartimentul de Asistență Socială Lechința vă informează că persoanele care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari (704 lei în prezent), în vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă precum și alte persoane/familii fără adăpost, pot beneficia de acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru servirea de mese calde

vizualizare document

proces verbal de afișare a Hotărârii Comisiei Județene Bistrița-Năsăud nr. 95 / 30.06.2020

vizualizare document

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lechința

vizualizare document

Se aduce la cunoștința publicului, în condițiile art.7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative următoarele proiecte de hotărâre:

vizualizare document

cu ocazia afișării la sediul primăriei a proiectelor de hotărâre care vor fi supuse spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a Consiliului local Lechința din data de 26.06.2020

vizualizare document

prin prezentul vă facem cunoscut faptul ca se redeschide Piața agroalimentară Lechința începând cu data de 28.05.2020 și în fiecare zi de joi cu condiția respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 astfel:

vizualizare document

Prin prezentul facem cunoscut cetățenilor comunei Lechința că azi 10.01.2020, la panoul de afișaj de la sediul primăriei Lechința, s-a afișat următorul proiect de hotărâre: "PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2019". Eventualele obiecții se pot depune în scris la registratura primăriei Lechința.

vizualizare document

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

vizualizare document

prin prezentul facem cunoscut cetățenilor comunei Lechința că azi 25.09.2019 la panoul de afișaj de la sediul primăriei Lechința s-a afișat proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile permanente, fânețele și livezile tradiționale proprietatea U.A.T. Lechința și a persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Lechința, jud. Bistrița-Năsăud (COD CPV 79311100-8 SERVICII DE ELABORARE STUDII)

vizualizare document

Se aduce la cunoștința publicului, în condițiile art.7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii publice deliberative următoarele proiecte de hotărâre:

vizualizare document

Conform HCL Lechința nr. 54/27.06.2019 și nr.55/27.06.2019, au fost aprobate scutirile de la plata majorării de întârziere a contribuabililor persoane fizice

vizualizare document

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

Secțiune în curs de actualizare

Răspunsuri solicitări U.A.T. Lechința

Către asocierea S.C. FAR FOUNDATION S.R.L. (Lider) S.C. NOMIS 2003 (Asociat)

vizualizare document

U.A.T. Lechința, informații de interes pentru public

Salarii de bază, aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința - Funcții publice și contractuale aferente familiei ocupaționale ”ADMINISTRAȚIE”

vizualizare document

U.A.T. Lechința - Cod etică și integritate
Profesia de consilier de etică în legislaţia românească: Conform legii nr. 50/2007, fiecare instituţie publică trebuie să desemneze în cadrul departamentelor de resurse umane un funcţionar public care să se ocupe de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
Noţiunea de consilier etic a fost introdusă în legislaţia românească, în anul 2007, la iniţiativa ANFP (Agenţia Naţională de Formare Profesională).
Sarcina consilierului de etică este aceea de a îmbunătăţi activitatea şi climatului etic din instituţiile respective prin prevenirea încălcării normelor de conduită. Atribuţiile consilierului de etică:
•se ocupă cu acordarea de asistenta functionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduita etică,
•contribuie la rezolvarea pe cale amiabila (prin masuri manageriale) a situaţiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în instituție
•monitorizează aplicarea codului de conduită etică, a respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici
•întocmeşte rapoarte trimestriale către ANFP (Agenţia Naţională de Formare Profesională) rezultate în urma exercitării atribuţiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită

Date de contact ale persoanelor responsabile cu consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită:
Nume și prenume: Deac Crina Aurelia
Tel: 0745-267-940 / Fax:0263-274-325
Adresa de e-mail: deaccrina99@yahoo.ro

RAPORTARE ANFP - TRIM II, SEM.I 2019, 01.08.2019 (ANEXA 1) Raportare ANFP - Trim II, Sem.I 2019, 01.08.2019 (ANEXA 2)

Referendum pentru modificarea Constituției / Delimitările secțiilor de votare din comuna Lechința. (Anexa secții de votare)

Anexa secții de votare

Urbanism U.A.T. Lechința
(actualizat 09.10.2020)

Registru autorizații de construire anul 2020

vizualizare document

Registru certificate urbanism anul 2020

vizualizare document