Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
87 21.12.2020 privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022 în comuna Lechința -
86 21.12.2020 privind rectificarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2020 -
85 16.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-martie 2021 -
84 16.12.2020 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2021 -
83 16.12.2020 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului local Lechința nr.24/19.02.2020 -
82 16.12.2020 privind rectificarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2020 -
81 16.11.2020 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2021 -
80 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2021 -
79 26.11.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi exploatată în cursul anului 2021, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. precum și a prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensională și grade de accesibilitate -
78 26.11.2020 privind darea în administrare Parohiei Ortodoxe Vermeș a capelei mortuare din localitatea Vermeș, comuna Lechința -
77 26.11.2020 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2021 -
76 26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Lechința -
75 26.11.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2020 -
74 26.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Comunei Lechința în Adunarea Generală a Asociației ”Produs în Bistrița-Năsăud” -
73 26.11.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
72 26.11.2020 privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința -
71 26.11.2020 privind retragerea dreptului de folosință pentru lotul acordat în conformitate cu Legea 15/2003, familiei Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela din localitatea Chiraleș -
70 26.11.2020 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului local al comunei Lechința în anul 2021 -
69 26.11.2020 privind aprobarea cuantumului burselor sociale, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021 -
68 26.11.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al unității administrativ-teritoriale Lechința -
66 29.10.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
65 29.10.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Lechința -
64 29.10.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Lechința -
63 29.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Lechința -
62 22.09.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
61 31.08.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea activităților de întreținere spații verzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurale prin program FEADR-Măsura de finanțare 7-M7.5.a/6B Infrastructura turistică mică - Amenajarea de trasee turistice și dezvoltare locală în Ținutul Haiducilor - din cadrul GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR -
60 31.08.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu de 60mp, amplasat în incinta imobilului, Grădinița Chiraleș + Școala generală clasele I-IV Chiraleș, aflat în domeniul public al comunei Lechința, imobil situat în intravilanul localității Chiraleș, nr. 210 -
59 31.08.2020 privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară în domeniul public al comunei Lechința imobilelor teren curți-construcții -
58 31.08.2020 privind radierea pozițiilor 12-13 din Anexa nr.22 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lechința” la Hotărârea Guvernului României nr. 905/2002, privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud cu modificările și completările ulterioare, întrucât sunt trecute în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud -
57 31.08.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
56 31.08.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a imobilului casă de locuit din localitatea Sângeorzu-Nou, nr.291, comuna Lechința, înscris în C.F. nr.414, nr. top 108 -
55 31.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020 -
54 31.08.2020 privind modificarea art.4 din hotărârea nr.7/30.01.2020 ”Hotărâre privind aprobare extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea localității Chiraleș, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
53 30.07.2020 privind declararea unor bunuri imobile de interes public local -
52 30.07.2020 privind înscrierea definitvă în Cartea funciară a comunei Lechința a imobilului drum comunal D.C. 16 și strada Plopilor din intravilanul localității Sângeorzu-Nou, județul Bistrița-Năsăud -
51 30.07.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
50 30.07.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
49 30.07.2020 privind rezilierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 2536/23.03.2000, încheiat în condițiile Legii nr. 112/1995, între comuna Lechința și Farcaș Sigismund Rozalia din localitatea Sângeorzu-Nou, comuna Lechința -
48 15.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
47 26.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului Construirea Bloc - 16 ap. ANL: "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str. Târgului, nr.191, localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, regim de înălțime Cth+P+3E" -
46 26.06.2020 pentru modificarea art.1 din hotărârea nr. 69/18.10.2019 ”Hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 453 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr.15/2003, în localitatea Chiraleș, soților Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela” -
45 26.06.2020 privind cumpărarea de către Consiliul local Lechința al imobilului construcție și teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechința, înscris în C.F. nr.25593, C.F. nr.25594 și a prețului acestuia -
44 26.06.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
43 26.06.2020 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al U.A.T. Lechința a terenului înscris în CF nr.27234 - Nr. cadastral 890 Lechința, în suprafață de 4.578 mp, în vederea construirii unui bloc de locuințe 16 apartamente pentru tineri, destinate închirierii, teren situat în localitatea Lechința, str. Târgului nr.191 prin programul de investiții al ANL -
42 26.06.2020 privind atestarea Inventarului bunurilor publice care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
41 26.06.2020 privind clasificarea unor drumuri publice de interes local de pe raza comunei Lechința ca drumuri vicinale de exploatație agricolă -
35 28.04.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 -
34 28.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2021 -
33 28.04.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2020 -
32 28.04.2020 privind prelungirea unor Contracte de concesiune pășune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința -
31 28.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local Lechința -
30 28.04.2020 pentru validarea dispoziției nr. 72/23.03.2020 ”Dispoziție privind rectificarea bugetului local al comunei Lechința pe anul 2020” -
29 28.04.2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ teritorială a comunei Lechința -
28 30.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Lechința în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
27 19.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a a imobil teren Drum exploatație agricolă ”Fizeș-Tronson 1”, înscris în CF nr. 27526 cu nr. cadastral 27526, situat în extravilanul localității Lechința ”Fizeș - Tronson 2” înscris în CD nr. 27527 cu nr. cadastral 27527, situat în extravilanul localității Lechința, ”Fizeș - Tronson 3” înscris în CF nr. 27529 cu nr. cadastral 27529 situat în extravilanul localităților Lechința și Țigău, constând în dimensiuni și suprafețe -
26 19.02.2020 privind înscrierea în Cartea funciară, în domeniul public al comunei Lechința, a imobilului teren cu construcție POD, în suprafață de 288 mp, situat în extravilanul localității Lechința, comuna Lechința -
25 19.02.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
24 19.02.2020 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2020 -
23 19.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie 2020 - mai 2020 -
22 19.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului teren înscris în CF Drum Conferberg -
21 19.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilul teren, înscris în CF nr. 27234 cu nr. cadastral 890, situat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr.191 și a imobilului înscris CF nr.27233 cu nr. cadastral 889 situat în localitatea Lechința -
20 19.02.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
19 19.02.2020 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2020 -
18 19.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzelor pentru transport școlar pentru elevi în comuna Lechința -
17 19.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Lechința -
16 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2020 -
15 19.02.2020 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al comunei Lechința pentru anul 2020 -
14 17.02.2020 privind declararea apartenenței la domeniul public al comunei Lechința, al unor bunuri imobile situate în perimetrul comunei Lechința, identificate conform lucrării de cadastru general ”Înregistrarea sistematică a terenurilor în cadrul U.A.T. Lechința” -
13 30.01.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului ”cabinet stomatologic”, situat în localitatea Lechința în incinta ”Grădiniței Maria” din localitatea Lechința, proprietatea publică a comunei Lechința -
12 30.01.2020 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 4 mp. teren, situat în intravilanul localității Chiraleș, aparținând domeniului public al comunei Lechința -
11 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Lechința, să voteze și să semneze în Adunare Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud, adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008. -
10 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și aparatul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2020, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali -
09 30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă pentru anul 2020 -
08 30.01.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2019 -
07 30.01.2020 privind aprobare extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea localității Chiraleș, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
06 30.01.2020 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului local sau comunei Lechința în anul 2020 -
05 30.01.2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente proprietatea comunei Lechința și al pajiștilor permanente proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice pe raza U.A.T. Lechința -
04 30.01.2020 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii -
03 30.01.2020 privind aprobarea utilizării sumei de 837.577,77 lei ca împrumut conform contractului de împrumut nr.572746/29.09.2017 în vederea derulării altor obiective de investiții la nivelul comunei Lechința -
02 30.01.2020 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventariului aferent anului 2019 și evaluarea patrimoniului -
01 30.01.2020 privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior propus pentru vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința în anul 2020 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
81 18.12.2020 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2020 -
80 11.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-martie 2021 -
79 10.12.2020 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei L echința de către persoane fizice, în anul 2021 -
78 10.12.2020 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului local Lechința nr.24/19.02.2020 -
77 10.12.2020 privind rectificarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2020 -
76 19.11.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi exploatat în cursul anului 2021, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A., precum și a prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior de specii, sortimente dimensionale și grade de accesibilitate -
75 19.11.2020 privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022 în comuna Lechința -
74 19.11.2020 privind darea în administrare Parohiei Ortodoxe Vermeș a capelei mortuare din localitatea Vermeș, comuna Lechința -
73 19.11.2020 privind achiziționarea de tablete în vederea desfășurării învățământului on-line, pentru elevii Liceului Tehnologic Lechința -
72 13.11.2020 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2021 -
71 13.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Lechința -
70 13.11.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2020 -
69 13.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Comunei Lechința în Adunarea Generală a Asociației ”Produs în Bistrița-Năsăud” -
68 12.11.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al unității administrativ-teritoriale Lechința -
67 06.11.2020 privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința -
66 06.11.2020 privind retragerea dreptului de folosință pentru lotul acordat în conformitate cu Legea 15/2003, familiei Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela din localitatea Chiraleș -
65 06.11.2020 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului local al comunei Lechința în anul 2021 -
64 05.11.2020 privind aprobarea cuantumului burselor școlare sociale, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul 2020-2021 -
63 20.10.2020 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
62 20.10.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al unității administrativ-teritoriale Lechința -
57 15.10.2020 proiect hotărâre nr. 57 bis / 15.10.2020 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2021 -
57 14.10.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2021 -
52 24.08.2020 privind aprobarea trecerii imobilului Pod peste Valea Lechinței, situat în intravilanul comunei (centru) Lechința, din domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud -
51 24.08.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
50 10.08.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a imobilului casă de locuit din localitatea Sângeorzu-Nou, nr.291, comuna Lechința, înscris în C.F. nr.414, nr.top 108 -
49 07.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020 -
48 06.08.2020 privind modificarea art.4 din hotărârea nr.7/30.01.2020 ”Hotărâre privind aprobare extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea localității Chiraleș, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
47 30.07.2020 privind declararea unor bunuri imobile de interes public local -
46 20.07.2020 privind înscrierea definitivă în Cartea funciară a comunei Lechința a imobilului drum comunal D.C. 16 și strada Plopilor din intravilanul localității Sângeorzu-Nou, județul Bistrița-Năsăud -
45 20.07.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2020 -
44 20.07.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
43 20.07.2020 privind rezilierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 2536/23.03.2020, încheiat în condițiile Legii nr. 112/1995, între comuna Lechința și Farcaș Sigismund și Rozalia din localitatea Sângeorzu-Nou, comuna Lechința -
42 10.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. SUPERCOM S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
41 23.06.2020 privind clasificarea unor drumuri publice de interes local de pe raza comunei Lechința ca drumuri vicinale de exploatație agricolă -
40 23.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului Construire Bloc - 16 ap. ANL: ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str. Târgului, nr.191, localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, regim de înălțime Cth+P+3E” -
39 17.06.2020 pentru modificarea art.1 din hotărârea nr.69/18.10.2019 ”Hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 453 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr.15/2003, în localitatea Chiraleș, soților Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela” -
38 17.06.2020 privind cumpărarea de către Consiliul local Lechința al imobilului construcție și teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechința ”înscris în C.F. nr. 25593, C.F. nr.25594 și a prețului acestuia” -
37 16.06.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud" -
35 15.06.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
34 29.05.2020 privind completarea art.2 din hotărârea nr.98/17.12.2019 ”Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a terenului înscris în C.F. nr. 27234 - Nr. cadastral 890 Lechința, în suprafață de 4.578 mp, în vederea construirii unui bloc de locuințe 16 apartamente pentru tineri destinate închirierii, teren situat în localitatea Lechința, str. Târgului nr.191 prin programul de investiții al ANL -
- 20.05.2020 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020 -
32 19.05.2020 privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud în perioada 2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
31 23.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 -
30 14.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2021 -
29 07.04.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2020 -
28 03.04.2020 privind prelungirea unor Contracte de concesiune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința -
27 27.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local Lechința -
26 25.03.2020 pentru validarea dispoziției nr. 72/23.03.2020 ”Dispoziție privind rectificarea bugetului local al comunei Lechința pe anul 2020” -
25 26.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Lechința în situații excepționale, constatate de autoritățile locale -
24 17.02.2020 privind declararea apartenenței la domeniul public al comunei Lechința, al unor bunuri imobile situate în perimetrul comunei Lechința, identificate conform lucrării de cadastru general ”Înregistrarea sistematică a terenurilor în cadrul U.A.T. Lechința” -
23 11.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a a imobil teren Drum exploatație agricolă ”Fizeș-Tronson 1”, înscris în CF nr. 27526 cu nr. cadastral 27526, situat în extravilanul localității Lechința ”Fizeș - Tronson 2” înscris în CD nr. 27527 cu nr. cadastral 27527, situat în extravilanul localității Lechința, ”Fizeș - Tronson 3” înscris în CF nr. 27529 cu nr. cadastral 27529 situat în extravilanul localităților Lechința și Țigău, constând în dimensiuni și suprafețe -
22 11.02.2020 privind înscrierea în Cartea funciară, în domeniul public al comunei Lechința, a imobilului teren cu construcție POD, în suprafață de 288 mp, situat în extravilanul localității Lechința, comuna Lechința -
21 11.02.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
20 07.02.2020 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2020 -
19 07.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie 2020 - mai 2020 -
18 19.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului teren înscris în C.F. 27528 nr. cadastral 27528 Drum Cofenberg -
17 06.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului teren, înscris în CF nr. 27234 cu nr. cadastral 890, situat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr.191 și a imobilului înscris CF nr.27233 cu nr. cadastral 889 situat în localitatea Lechința -
16 29.01.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
15 27.01.2020

privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2020

-
14 21.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzelor pentru transport școlar pentru elevi în comuna Lechința -
22 11.02.2020 privind înscrierea în Cartea funciară, în domeniul public al comunei Lechința, a imobilului teren cu construcție POD, în suprafață de 288 mp, situat în extravilanul localității Lechința, comuna Lechința -
13 21.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Lechința -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
81 18.12.2020 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2020 -
80 11.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-martie 2021 -
79 10.12.2020 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei L echința de către persoane fizice, în anul 2021 -
78 10.12.2020 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului local Lechința nr.24/19.02.2020 -
77 10.12.2020 privind rectificarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2020 -
76 19.11.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi exploatat în cursul anului 2021, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A., precum și a prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior de specii, sortimente dimensionale și grade de accesibilitate -
75 19.11.2020 privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022 în comuna Lechința -
74 19.11.2020 privind darea în administrare Parohiei Ortodoxe Vermeș a capelei mortuare din localitatea Vermeș, comuna Lechința -
73 19.11.2020 privind achiziționarea de tablete în vederea desfășurării învățământului on-line, pentru elevii Liceului Tehnologic Lechința -
72 13.11.2020 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2021 -
71 13.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Lechința -
70 13.11.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2020 -
69 13.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Comunei Lechința în Adunarea Generală a Asociației ”Produs în Bistrița-Năsăud” -
68 12.11.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al unității administrativ-teritoriale Lechința -
67 06.11.2020 privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința -
66 06.11.2020 privind retragerea dreptului de folosință pentru lotul acordat în conformitate cu Legea 15/2003, familiei Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela din localitatea Chiraleș -
65 06.11.2020 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului local al comunei Lechința în anul 2021 -
64 05.11.2020 privind aprobarea cuantumului burselor școlare sociale, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul 2020-2021 -
63 20.10.2020 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
62 20.10.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al unității administrativ-teritoriale Lechința -
57 15.10.2020 proiect hotărâre nr. 57 bis / 15.10.2020 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2021 -
57 14.10.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2021 -
52 24.08.2020 privind aprobarea trecerii imobilului Pod peste Valea Lechinței, situat în intravilanul comunei (centru) Lechința, din domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud -
51 24.08.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
50 10.08.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a imobilului casă de locuit din localitatea Sângeorzu-Nou, nr.291, comuna Lechința, înscris în C.F. nr.414, nr.top 108 -
49 07.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020 -
48 06.08.2020 privind modificarea art.4 din hotărârea nr.7/30.01.2020 ”Hotărâre privind aprobare extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea localității Chiraleș, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
47 30.07.2020 privind declararea unor bunuri imobile de interes public local -
46 20.07.2020 privind înscrierea definitivă în Cartea funciară a comunei Lechința a imobilului drum comunal D.C. 16 și strada Plopilor din intravilanul localității Sângeorzu-Nou, județul Bistrița-Năsăud -
45 20.07.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2020 -
44 20.07.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
43 20.07.2020 privind rezilierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 2536/23.03.2020, încheiat în condițiile Legii nr. 112/1995, între comuna Lechința și Farcaș Sigismund și Rozalia din localitatea Sângeorzu-Nou, comuna Lechința -
42 10.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. SUPERCOM S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
41 23.06.2020 privind clasificarea unor drumuri publice de interes local de pe raza comunei Lechința ca drumuri vicinale de exploatație agricolă -
40 23.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului Construire Bloc - 16 ap. ANL: ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str. Târgului, nr.191, localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, regim de înălțime Cth+P+3E” -
39 17.06.2020 pentru modificarea art.1 din hotărârea nr.69/18.10.2019 ”Hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 453 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr.15/2003, în localitatea Chiraleș, soților Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela” -
38 17.06.2020 privind cumpărarea de către Consiliul local Lechința al imobilului construcție și teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechința ”înscris în C.F. nr. 25593, C.F. nr.25594 și a prețului acestuia” -
37 16.06.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud" -
35 15.06.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
34 29.05.2020 privind completarea art.2 din hotărârea nr.98/17.12.2019 ”Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a terenului înscris în C.F. nr. 27234 - Nr. cadastral 890 Lechința, în suprafață de 4.578 mp, în vederea construirii unui bloc de locuințe 16 apartamente pentru tineri destinate închirierii, teren situat în localitatea Lechința, str. Târgului nr.191 prin programul de investiții al ANL -
- 20.05.2020 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020 -
32 19.05.2020 privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud în perioada 2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
31 23.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 -
30 14.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2021 -
29 07.04.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2020 -
28 03.04.2020 privind prelungirea unor Contracte de concesiune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința -
27 27.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local Lechința -
26 25.03.2020 pentru validarea dispoziției nr. 72/23.03.2020 ”Dispoziție privind rectificarea bugetului local al comunei Lechința pe anul 2020” -
25 26.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Lechința în situații excepționale, constatate de autoritățile locale -
24 17.02.2020 privind declararea apartenenței la domeniul public al comunei Lechința, al unor bunuri imobile situate în perimetrul comunei Lechința, identificate conform lucrării de cadastru general ”Înregistrarea sistematică a terenurilor în cadrul U.A.T. Lechința” -
23 11.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a a imobil teren Drum exploatație agricolă ”Fizeș-Tronson 1”, înscris în CF nr. 27526 cu nr. cadastral 27526, situat în extravilanul localității Lechința ”Fizeș - Tronson 2” înscris în CD nr. 27527 cu nr. cadastral 27527, situat în extravilanul localității Lechința, ”Fizeș - Tronson 3” înscris în CF nr. 27529 cu nr. cadastral 27529 situat în extravilanul localităților Lechința și Țigău, constând în dimensiuni și suprafețe -
22 11.02.2020 privind înscrierea în Cartea funciară, în domeniul public al comunei Lechința, a imobilului teren cu construcție POD, în suprafață de 288 mp, situat în extravilanul localității Lechința, comuna Lechința -
21 11.02.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
20 07.02.2020 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2020 -
19 07.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie 2020 - mai 2020 -
18 19.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului teren înscris în C.F. 27528 nr. cadastral 27528 Drum Cofenberg -
17 06.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului teren, înscris în CF nr. 27234 cu nr. cadastral 890, situat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr.191 și a imobilului înscris CF nr.27233 cu nr. cadastral 889 situat în localitatea Lechința -
16 29.01.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
15 27.01.2020

privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2020

-
14 21.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzelor pentru transport școlar pentru elevi în comuna Lechința -
22 11.02.2020 privind înscrierea în Cartea funciară, în domeniul public al comunei Lechința, a imobilului teren cu construcție POD, în suprafață de 288 mp, situat în extravilanul localității Lechința, comuna Lechința -
13 21.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Lechința -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
87 21.12.2020 privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022 în comuna Lechința -
86 21.12.2020 privind rectificarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2020 -
85 16.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-martie 2021 -
84 16.12.2020 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2021 -
83 16.12.2020 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului local Lechința nr.24/19.02.2020 -
82 16.12.2020 privind rectificarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2020 -
81 16.11.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
80 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2021 -
79 26.11.2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi exploatată în cursul anului 2021, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. precum și a prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensională și grade de accesibilitate -
78 26.11.2020 privind darea în administrare Parohiei Ortodoxe Vermeș a capelei mortuare din localitatea Vermeș, comuna Lechința -
77 26.11.2020 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2021 -
76 26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Lechința -
75 26.11.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2020 -
74 26.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Comunei Lechința în Adunarea Generală a Asociației ”Produs în Bistrița-Năsăud” -
73 26.11.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
72 26.11.2020 privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința -
71 26.11.2020 privind retragerea dreptului de folosință pentru lotul acordat în conformitate cu Legea 15/2003, familiei Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela din localitatea Chiraleș -
70 26.11.2020 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului local al comunei Lechința în anul 2021 -
69 26.11.2020 privind aprobarea cuantumului burselor sociale, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021 -
68 26.11.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al unității administrativ-teritoriale Lechința -
66 29.10.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
65 29.10.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Lechința -
64 29.10.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Lechința -
63 29.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Lechința -
62 22.09.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
61 31.08.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea activităților de întreținere spații verzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurale prin program FEADR-Măsura de finanțare 7-M7.5.a/6B Infrastructura turistică mică - Amenajarea de trasee turistice și dezvoltare locală în Ținutul Haiducilor - din cadrul GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR -
60 31.08.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu de 60mp, amplasat în incinta imobilului, Grădinița Chiraleș + Școala generală clasele I-IV Chiraleș, aflat în domeniul public al comunei Lechința, imobil situat în intravilanul localității Chiraleș, nr. 210 -
59 31.08.2020 privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară în domeniul public al comunei Lechința imobilelor teren curți-construcții -
58 31.08.2020 privind radierea pozițiilor 12-13 din Anexa nr.22 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lechința” la Hotărârea Guvernului României nr. 905/2002, privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud cu modificările și completările ulterioare, întrucât sunt trecute în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud -
57 31.08.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
56 31.08.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a imobilului casă de locuit din localitatea Sângeorzu-Nou, nr.291, comuna Lechința, înscris în C.F. nr.414, nr. top 108 -
55 31.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020 -
54 31.08.2020 privind modificarea art.4 din hotărârea nr.7/30.01.2020 ”Hotărâre privind aprobare extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea localității Chiraleș, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
53 30.07.2020 privind declararea unor bunuri imobile de interes public local -
52 30.07.2020 privind înscrierea definitvă în Cartea funciară a comunei Lechința a imobilului drum comunal D.C. 16 și strada Plopilor din intravilanul localității Sângeorzu-Nou, județul Bistrița-Năsăud -
51 30.07.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
50 30.07.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 -
49 30.07.2020 privind rezilierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 2536/23.03.2000, încheiat în condițiile Legii nr. 112/1995, între comuna Lechința și Farcaș Sigismund Rozalia din localitatea Sângeorzu-Nou, comuna Lechința -
48 15.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
47 26.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului Construirea Bloc - 16 ap. ANL: "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str. Târgului, nr.191, localitatea Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, regim de înălțime Cth+P+3E" -
46 26.06.2020 pentru modificarea art.1 din hotărârea nr. 69/18.10.2019 ”Hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 453 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr.15/2003, în localitatea Chiraleș, soților Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela” -
45 26.06.2020 privind cumpărarea de către Consiliul local Lechința al imobilului construcție și teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechința, înscris în C.F. nr.25593, C.F. nr.25594 și a prețului acestuia -
44 26.06.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
43 26.06.2020 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al U.A.T. Lechința a terenului înscris în CF nr.27234 - Nr. cadastral 890 Lechința, în suprafață de 4.578 mp, în vederea construirii unui bloc de locuințe 16 apartamente pentru tineri, destinate închirierii, teren situat în localitatea Lechința, str. Târgului nr.191 prin programul de investiții al ANL -
42 26.06.2020 privind atestarea Inventarului bunurilor publice care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
41 26.06.2020 privind clasificarea unor drumuri publice de interes local de pe raza comunei Lechința ca drumuri vicinale de exploatație agricolă -
35 28.04.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 -
34 28.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2021 -
33 28.04.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2020 -
32 28.04.2020 privind prelungirea unor Contracte de concesiune pășune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința -
31 28.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local Lechința -
30 28.04.2020 pentru validarea dispoziției nr. 72/23.03.2020 ”Dispoziție privind rectificarea bugetului local al comunei Lechința pe anul 2020” -
29 28.04.2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea înergistrării, de pe raza administrativ teritorială a comunei Lechința -
28 30.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Lechința în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
27 19.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a a imobil teren Drum exploatație agricolă ”Fizeș-Tronson 1”, înscris în CF nr. 27526 cu nr. cadastral 27526, situat în extravilanul localității Lechința ”Fizeș - Tronson 2” înscris în CD nr. 27527 cu nr. cadastral 27527, situat în extravilanul localității Lechința, ”Fizeș - Tronson 3” înscris în CF nr. 27529 cu nr. cadastral 27529 situat în extravilanul localităților Lechința și Țigău, constând în dimensiuni și suprafețe -
26 19.02.2020 privind înscrierea în Cartea funciară, în domeniul public al comunei Lechința, a imobilului teren cu construcție POD, în suprafață de 288 mp, situat în extravilanul localității Lechința, comuna Lechința -
25 19.02.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
24 19.02.2020 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2020 -
23 19.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie 2020 - mai 2020 -
22 19.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului teren înscris în CF Drum Conferberg -
21 19.02.2020 privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilul teren, înscris în CF nr. 27234 cu nr. cadastral 890, situat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr.191 și a imobilului înscris CF nr.27233 cu nr. cadastral 889 situat în localitatea Lechința -
20 19.02.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
19 19.02.2020 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2020 -
18 19.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzelor pentru transport școlar pentru elevi în comuna Lechința - -
17 19.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Lechința -
16 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2020 -
15 19.02.2020 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al comunei Lechința pentru anul 2020 -
14 17.02.2020 privind declararea apartenenței la domeniul public al comunei Lechința, al unor bunuri imobile situate în perimetrul comunei Lechința, identificate conform lucrării de cadastru general ”Înregistrarea sistematică a terenurilor în cadrul U.A.T. Lechința” -
13 30.01.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului ”cabinet stomatologic”, situat în localitatea Lechința în incinta ”Grădiniței Maria” din localitatea Lechința, proprietatea publică a comunei Lechința -
12 30.01.2020 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 4 mp. teren, situat în intravilanul localității Chiraleș, aparținând domeniului public al comunei Lechința -
11 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Lechința, să voteze și să semneze în Adunare Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud, adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008. -
10 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și aparatul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al primarului comunei Lechința începând cu 01.01.2020, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali -
09 30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă pentru anul 2020 -
08 30.01.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2019 -
07 30.01.2020 privind aprobare extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pentru alimentarea localității Chiraleș, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
06 30.01.2020 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului local sau comunei Lechința în anul 2020 -
05 30.01.2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente proprietatea comunei Lechința și al pajiștilor permanente proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice pe raza U.A.T. Lechința -
04 30.01.2020 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii -
03 30.01.2020 privind aprobarea utilizării sumei de 837.577,77 lei ca împrumut conform contractului de împrumut nr.572746/29.09.2017 în vederea derulării altor obiective de investiții la nivelul comunei Lechința -
02 30.01.2020 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventariului aferent anului 2019 și evaluarea patrimoniului -
01 30.01.2020 privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior propus pentru vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința în anul 2020 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

în curs de actualizare . . .