Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
76 23.12.2021 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
75 16.12.2021 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 20211 -
74 13.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-martie 2022 -
73 13.12.2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
72 13.12.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2022 -
71 13.12.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Lechința, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, adoptare Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 -
70 13.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2022 -
69 13.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și executare serviciului de transport în regim de taxi pe raza administrativ-teritorială a Comunei Lechința -
68 25.11.2021 privind aprobarea dezmembrării unor imobile terenuri situate pe teritoriul comunei Lechința, înscrise în domeniul public al comunei Lechința -
67 25.11.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
66 25.11.2021 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului local sau comunei Lechința în anul 2022 -
65 25.11.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi exploatat în cursul anului 2022, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A., precum și a prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente și natura produselor -
64 25.11.2021 privind aprobarea cuantumului burselor școlare, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul I al anului școlar 2021 - 2022 -
63 25.11.2021 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoanele fizice, în anul 2022 -
62 28.10.2021 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
61 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE CHIRALEȘ, ȚIGĂU, SÂNIACOB, COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
60 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
59 28.10.2021 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Lechința -
58 28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Lechința în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud -
57 28.10.2021 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
56 28.10.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul local al comunei Lechința a unor cheltuieli de administrare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița -
55 28.10.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2021 -
54 28.10.2021 prin aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 84 / 16.12.2020 -
53 28.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Lechința în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința pentru anul școlar 2021-2022 -
52 21.10.2021 privind implementarea proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin programul FEADR - INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ȘI SILVICE SUBMĂSURA 4.3 COMPONENTA - INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOLĂ -
51 21.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
50 21.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire și dotare școală - 10 Săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința, localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
49 21.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
48 20.10.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 10712 mp., situat în extravilanul localității Lechința, înscris în CF nr. 38740 Lechința, nr. cadastral 38740 -
47 18.10.2021 privind schimbarea categoriei de folosință și înscrierea definitivă în cartea funciară, în domeniul public al comunei Lechința a imobilului teren în suprafață de 10712 mp., situat în extravilanul localității Lechința, înscris provizoriu în CF nr. 38740 Lechința, nr. cadastral 38740 -
46 29.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2021 -
45 29.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie - decembrie 2021 -
44 29.09.2021 privind aprobarea Statutului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
43 29.09.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
42 29.09.2021 Privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevazute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
41 31.08.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2021 -
38 30.07.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2021 -
36 30.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie-septembrie 2021 -
35 30.06.2021 privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea publică și administrarea Consiliului Local al comunei Lechința pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020 (2023) -
34 11.06.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
32 28.05.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 76 din 26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Lechința -
31 28.05.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2021 -
30 21.04.2021 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli a României în perioada 2017-2023” -
29 21.04.2021 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.05.2021 -
28 21.04.2021 privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local Lechința nr. 15/26.02.2021 ”Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” -
27 21.04.2021 privind dezafectarea Târgului de animale din localitatea Lechința, prin schimbarea destinației juridice a terenului -
26 21.04.2021 privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru utilajul - Tractor-Marca STEYR-Tipul LG, Varianta LGCC5BS aflat în dotarea Primăriei comunei Lechința județul Bistrița-Năsăud -
25 21.04.2021 privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată menajeră din județul Bistrița-Năsăud în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
24 21.04.2021 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de 55 mp teren, aparținând domeniului public al Comunei Lechința, situat pe raza localității Sângeorzu-Nou, teren înscris în C.F. nr. 28421 -
23 21.04.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
22 21.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2021 -
21 21.04.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
20 21.04.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
19 31.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie-iunie 2021 -
18 31.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.01.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
17 31.03.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2022 cu rata inflației -
16 31.03.2021 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
15 26.02.2021 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare -
14 26.02.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2020 a secțiunii de dezvoltare și funcționare, din excedentul bugetar al anului precedent -
13 26.02.2021 privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară în domeniul public al comunei Lechința a imobilului teren curți-construcții -
12 26.02.2021 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de 352 mp. teren, aparținând domeniului public al Comunei Lechința, situat pe raza localității Vermeș, teren înscris în C.F. nr.28402 -
11 26.02.2021 privind aprobarea vânzării imobilului casă de locuit din localitatea Sângeorzu-Nou, Comuna Lechința, înscris în C.F. nr.414, nr. top 108 -
10 26.02.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a comunei Lechința, situat în intravilanul localității Chiraleș, înscris în C.F. nr. 26718 -
09 26.02.2021 privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară în domeniul public al comunei Lechința a imobilului teren curți-construcții -
08 26.02.2021 privind propunerea schimbării destinației clădirii ”Școala Generală clasele I-IV + grădiniță Sâniacob” din satul Sâniacob, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud și a terenului aferent -
07 26.02.2021 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Lechința pentru anul 2021 -
06 28.01.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
05 28.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2020 -
04 28.01.2021 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2020 -
03 28.01.2021 privind preluarea ca venit la bugetul local al excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii -
02 28.01.2021 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2021 -
01 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
159 21.12.2021 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
158 15.12.2021 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
157 09.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-martie 2022 -
156 19.11.2021 privind aprobarea dezmembrării unor imobile terenuri situate pe teritoriul comunei Lechința, înscrise în domeniul public al comunei Lechința -
155 19.11.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300989/ 04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
154 19.11.2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
153 19.11.2021 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local al comunei Lechința în anul 2022 -
152 19.11.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi exploatat în cursul anului 2022, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. precum și a prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente și natura produselor -
151 18.11.2021 privind aprobarea cuantumului burselor școlare, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul I al anului școlar 2021-2022 -
150 18.11.2021 privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2022-2023 în comuna Lechința -
149 09.11.2021 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2022 -
148 09.11.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2022 -
147 09.11.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Lechința, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional al Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 -
146 28.10.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2022 -
145 27.10.2021 privind rectificarea Buget general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
144 27.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE CHIRALEȘ, ȚIGĂU, SÂNIACOB, COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
143 22.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
142 25.10.2021 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Lechința -
141 25.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Lechința în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud -
140 22.10.2021 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechnița, județul Bistrița-Năsăud -
139 21.10.2021 privind implementarea proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin programul FEADR - INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ȘI SILVICE SUBMĂSURA 4.3 COMPONENTA - INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOLĂ -
138 21.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
137 21.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire și dotare local școală - 10 Săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
136 21.10.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
135 20.10.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul local al comunei Lechința a unor cheltuieli de administrare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița -
134 20.10.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 10712 mp., situat în extravilanul localității Lechința, înscris în CF nr. 38740 Lechința, nr. cadastral 38740 -
132 11.10.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2021 -
131 04.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza administrativ-teritorială a Comunei Lechința -
130 04.10.2021 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 84/16.12.2020 -
129 30.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Lechința în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința pentru anul școlar 2021 - 2022 -
128 09.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru 2021 -
127 08.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie-decembrie 2021 -
126 08.09.2021 privind aprobarea Statutului comunei Lechința județul Bistrița-Năsăud -
125 08.09.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
124 27.08.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
121 07.07.2021 privind completarea H.C.L. Lechința nr. 41/26.06.2020 -
120 07.07.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2021 -
119 07.07.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2021 -
118 16.06.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lechința -
117 16.06.2021 privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi la nivelul comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
116 16.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie-septembrie 2021 -
114 07.06.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție Bancară nr. IG173300989/04.10.2017, în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
113 04.06.2021 pentru modificarea art.2 la H.C.L. nr.30 din 21.04.2021 ”Hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli a României în perioada 2017-2023” -
112 19.05.2021 pentru modificarea H.C.L. nr.76 din 26.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Lechința -
111 20.04.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2021 -
108 09.04.2021 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.05.2021 -
107 08.04.2021 privind modificarea art.1 la Hotărârea Consiliului Local Lechința nr. 15/26.02.2021 ”Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” -
106 07.04.2021 privind dezafectarea Târgului de animale din localitatea Lechința, prin schimbarea destinației juridice a terenului -
105 07.04.2021 privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru utilajul - Tractor - Marca STEYR - Tipul LG, Varianta LGCC5BS aflat în dotarea Primăriei comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
104 30.03.2021 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de 54 mp teren, aparținând domeniului public al Comunei Lechința, situat pe raza localității Sângeorzu-Nou, teren înscris în C.F. nr. -
103 30.03.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
102 23.03.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2021 -
101 15.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
100 15.03.2021 privind aprobarea modificări și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
99 05.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie-iunie 2021 -
90 22.01.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
89 21.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2020 -
88 20.01.2021 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2020 -
87 20.01.2021 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii -
86 21.01.2021 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al comunei Lechința pentru anul 2021 -
85 20.01.2021 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2021 -
84 19.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare -
83 19.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
82 19.01.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2022 cu rata inflației -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
159 21.12.2021 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
158 15.12.2021 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
157 09.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-martie 2022 -
156 19.11.2021 privind aprobarea dezmembrării unor imobile terenuri situate pe teritoriul comunei Lechința, înscrise în domeniul public al comunei Lechința -
155 19.11.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300989/ 04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
154 19.11.2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
153 19.11.2021 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local al comunei Lechința în anul 2022 -
152 19.11.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi exploatat în cursul anului 2022, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. precum și a prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente și natura produselor -
151 18.11.2021 privind aprobarea cuantumului burselor școlare, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul I al anului școlar 2021-2022 -
150 18.11.2021 privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2022-2023 în comuna Lechința -
149 09.11.2021 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoane fizice, în anul 2022 -
148 09.11.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2022 -
147 09.11.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Lechința, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional al Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 -
146 28.10.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2022 -
145 27.10.2021 privind rectificarea Buget general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
144 27.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE CHIRALEȘ, ȚIGĂU, SÂNIACOB, COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
143 22.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
142 25.10.2021 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Lechința -
141 25.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Lechința în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud -
140 22.10.2021 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechnița, județul Bistrița-Năsăud -
139 21.10.2021 privind implementarea proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin programul FEADR - INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ȘI SILVICE SUBMĂSURA 4.3 COMPONENTA - INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOLĂ -
138 21.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
137 21.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire și dotare local școală - 10 Săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
136 21.10.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
135 20.10.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul local al comunei Lechința a unor cheltuieli de administrare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița -
134 20.10.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 10712 mp., situat în extravilanul localității Lechința, înscris în CF nr. 38740 Lechința, nr. cadastral 38740 -
132 11.10.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2021 -
131 04.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza administrativ-teritorială a Comunei Lechința -
130 04.10.2021 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 84/16.12.2020 -
129 30.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Lechința în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința pentru anul școlar 2021 - 2022 -
128 09.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru 2021 -
127 08.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie-decembrie 2021 -
126 08.09.2021 privind aprobarea Statutului comunei Lechința județul Bistrița-Năsăud -
125 08.09.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
124 27.08.2021 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
121 07.07.2021 privind completarea H.C.L. Lechința nr. 41/26.06.2020 -
120 07.07.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2021 -
119 07.07.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2021 -
118 16.06.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lechința -
117 16.06.2021 privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi la nivelul comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
116 16.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie-septembrie 2021 -
114 07.06.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție Bancară nr. IG173300989/04.10.2017, în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
113 04.06.2021 pentru modificarea art.2 la H.C.L. nr.30 din 21.04.2021 ”Hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli a României în perioada 2017-2023” -
112 19.05.2021 pentru modificarea H.C.L. nr.76 din 26.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Lechința -
111 20.04.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2021 -
108 09.04.2021 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.05.2021 -
107 08.04.2021 privind modificarea art.1 la Hotărârea Consiliului Local Lechința nr. 15/26.02.2021 ”Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” -
106 07.04.2021 privind dezafectarea Târgului de animale din localitatea Lechința, prin schimbarea destinației juridice a terenului -
105 07.04.2021 privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru utilajul - Tractor - Marca STEYR - Tipul LG, Varianta LGCC5BS aflat în dotarea Primăriei comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
104 30.03.2021 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de 54 mp teren, aparținând domeniului public al Comunei Lechința, situat pe raza localității Sângeorzu-Nou, teren înscris în C.F. nr. -
103 30.03.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
102 23.03.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2021 -
101 15.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
100 15.03.2021 privind aprobarea modificări și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
99 05.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie-iunie 2021 -
90 22.01.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
89 21.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2020 -
88 20.01.2021 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2020 -
87 20.01.2021 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii -
86 21.01.2021 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al comunei Lechința pentru anul 2021 -
85 20.01.2021 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2021 -
84 19.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare -
83 19.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
76 23.12.2021 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
75 16.12.2021 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 20211 -
74 13.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-martie 2022 -
73 13.12.2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2022 -
72 13.12.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2022 -
71 13.12.2021 privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Lechința, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, adoptare Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 -
70 13.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința în anul 2022 -
69 13.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și executare serviciului de transport în regim de taxi pe raza administrativ-teritorială a Comunei Lechința -
68 25.11.2021 privind aprobarea dezmembrării unor imobile terenuri situate pe teritoriul comunei Lechința, înscrise în domeniul public al comunei Lechința -
67 25.11.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
66 25.11.2021 privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului local sau comunei Lechința în anul 2022 -
65 25.11.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi exploatat în cursul anului 2022, din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința, administrat de Ocolul Silvic Valea Șieului R.A., precum și a prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente și natura produselor -
64 25.11.2021 privind aprobarea cuantumului burselor școlare, precum și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul I al anului școlar 2021 - 2022 -
63 25.11.2021 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechința de către persoanele fizice, în anul 2022 -
62 28.10.2021 privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința, pentru anul 2021 -
61 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE CHIRALEȘ, ȚIGĂU, SÂNIACOB, COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
60 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
59 28.10.2021 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Lechința -
58 28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Lechința în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud -
57 28.10.2021 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
56 28.10.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul local al comunei Lechința a unor cheltuieli de administrare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bistrița -
55 28.10.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.2021 -
54 28.10.2021 prin aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform Hotărârii Consiliului Local Lechința nr. 84 / 16.12.2020 -
53 28.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Lechința în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința pentru anul școlar 2021-2022 -
52 21.10.2021 privind implementarea proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin programul FEADR - INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ȘI SILVICE SUBMĂSURA 4.3 COMPONENTA - INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOLĂ -
51 21.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
50 21.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire și dotare școală - 10 Săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința, localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
49 21.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
48 20.10.2021 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 10712 mp., situat în extravilanul localității Lechința, înscris în CF nr. 38740 Lechința, nr. cadastral 38740 -
47 18.10.2021 privind schimbarea categoriei de folosință și înscrierea definitivă în cartea funciară, în domeniul public al comunei Lechința a imobilului teren în suprafață de 10712 mp., situat în extravilanul localității Lechința, înscris provizoriu în CF nr. 38740 Lechința, nr. cadastral 38740 -
46 29.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2021 -
45 29.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie - decembrie 2021 -
44 29.09.2021 privind aprobarea Statutului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
43 29.09.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
42 29.09.2021 Privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevazute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
41 31.08.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2021 -
38 30.07.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2021 -
36 30.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie-septembrie 2021 -
35 30.06.2021 privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea publică și administrarea Consiliului Local al comunei Lechința pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020 (2023) -
34 11.06.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii a Scrisorii de Garanție bancară nr. IG173300989/04.10.2017 în valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
32 28.05.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 76 din 26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Lechința -
31 28.05.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2021 -
30 21.04.2021 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli a României în perioada 2017-2023” -
29 21.04.2021 privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Lechința începând cu 01.05.2021 -
28 21.04.2021 privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local Lechința nr. 15/26.02.2021 ”Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” -
27 21.04.2021 privind dezafectarea Târgului de animale din localitatea Lechința, prin schimbarea destinației juridice a terenului -
26 21.04.2021 privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru utilajul - Tractor-Marca STEYR-Tipul LG, Varianta LGCC5BS aflat în dotarea Primăriei comunei Lechința județul Bistrița-Năsăud -
25 21.04.2021 privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată menajeră din județul Bistrița-Năsăud în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
24 21.04.2021 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de 55 mp teren, aparținând domeniului public al Comunei Lechința, situat pe raza localității Sângeorzu-Nou, teren înscris în C.F. nr. 28421 -
23 21.04.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința -
22 21.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2021 -
21 21.04.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
20 21.04.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
19 31.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie-iunie 2021 -
18 31.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.01.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
17 31.03.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2022 cu rata inflației -
16 31.03.2021 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
15 26.02.2021 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare -
14 26.02.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2020 a secțiunii de dezvoltare și funcționare, din excedentul bugetar al anului precedent -
13 26.02.2021 privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară în domeniul public al comunei Lechința a imobilului teren curți-construcții -
12 26.02.2021 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de 352 mp. teren, aparținând domeniului public al Comunei Lechința, situat pe raza localității Vermeș, teren înscris în C.F. nr.28402 -
11 26.02.2021 privind aprobarea vânzării imobilului casă de locuit din localitatea Sângeorzu-Nou, Comuna Lechința, înscris în C.F. nr.414, nr. top 108 -
10 26.02.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a comunei Lechința, situat în intravilanul localității Chiraleș, înscris în C.F. nr. 26718 -
09 26.02.2021 privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară în domeniul public al comunei Lechința a imobilului teren curți-construcții -
08 26.02.2021 privind propunerea schimbării destinației clădirii ”Școala Generală clasele I-IV + grădiniță Sâniacob” din satul Sâniacob, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud și a terenului aferent -
07 26.02.2021 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Lechința pentru anul 2021 -
06 28.01.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
05 28.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2020 -
04 28.01.2021 privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, aprobarea inventarului aferent anului 2020 -
03 28.01.2021 privind preluarea ca venit la bugetul local al excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii -
02 28.01.2021 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2021 -
01 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2020