Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;Nr.DataScurtă descriereFișier
126 08.06.2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară ONLINE - Vineri - 11.06.2021, orele 10:00
99 21.05.2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - Vineri - 28.05.2021, orele 14:00
75 25.03.2021 privind trecerea la gradația 2, conform tranșei de vechime în muncă, pentru d-na Kadar Szerenle-Maria, asistent personal angajată pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.04.2021
72 24.03.2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - Miercuri - 31.03.2021, orele 14:00
70 23.03.2021 privind numirea în funcția publică de execuție de Inspector cls-I, grad profesional superior a d-nei Dunca Adriana la Biroul buget-contabilitate și resurse umane, compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
67 22.03.2021 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dunca Adriana, inspector clasa I, grad profesional principal, gradația 3, la Compartimentul Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
62 09.03.2021 privind emiterea Regulamentului privind organizarea evidenței, circuitul, păstrarea documentelor și folosirea sigiliului și ștampilelor la nivelul Primăriei comunei Lechința
60 08.03.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare la obiectivul : "IMPACT LECHINȚA - Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud", Cod proiect: 102217.
58 02.03.2021 privind desemnarea ofițerului de stare civilă delegat în persoana doamnei Bozeșan Daneluța - inspector superior la Compartimentul stare civilă a Comunei Lechința
57 01.03.2021 cu privire la modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere a doamnei Filipaș Marinela - inspector I superior în cadrul Biroului buget - contabilitate și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
56 26.02.2021 privind trecerea la gradația 2, conform tranșei de vechime în muncă, pentru asistent personal angajat pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data 01.03.2021
53 24.02.2021 privind completarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
52 23.02.2021 pentru modificarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul din data de 15.03.2021
48 22.02.2021 privind consituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Lechința
44 19.02.2021 privind desemnarea responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, aprobarea Regulamentului de organizare a responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local
43 19.02.2021 privind constituirea comisiei pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local, denumită în continuare ”COMISIA DE MONITORIZARE”
42 19.02.2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședința ordinară - Vineri 26.02.2021, orele 14:00
37 16.02.2021 privind aprobarea Codului de Etică și conduită profesională al funcționarilor publici și a personalului contractual și desemnarea consilierului etic din cadrul structurilor din aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local
36 15.02.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea prin licitație publică a imobilului casă de locuit înscris în C.F. 414, nr. top 108, 109 Sângeorzu-Nou
34 08.02.2021 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor în vederea recrutării pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector - I grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
33 03.02.2021 privind delegarea viceprimarului comunei d-lui Herinean Marcel să exercite unele atribuții ale primarului
32 03.02.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne la beneficiarii de ajutor social
25 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Mureșan Mariana - inspector I în cadrul aparatului de specialitate al primarului
24 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Bozeșan Daneluța - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
23 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Man Daniela - inspector principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
22 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Haneș Rodica, secretar general al U.A.T. Lechința
21 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Cherteș Margareta - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
20 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Bujor Alexandra-Lucia - consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
19 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-lui Banabic Alexandru - referent I în cadrul aparatului de specialitate al primarului
18 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Anton Cristina - inspector asistent în cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Lechința
17 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Szekely-Vereș Kinga-Timea - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
16 01.02.2021 privind menținerea în funcția contractuală de execuție pe o perioadă de 5 luni, peste vârsta standard de pensionare, a doamnei Mureșan Mariana
15 01.02.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți
9 28.01.2021 privind majorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap din cadrul primăriei comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr.4/13.01.2021
8 25.01.2021 privind majorarea salariilor de bază pentru asistenții personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr.4/13.01.2021
6 22.01.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară - Joi 28.01.2021, orele 14:00
5 20.01.2021 privind reactualizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul comunei Lechința precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestora
4 12.01.2021 privind menținerea în funcția publică de execuție de inspector superior gradația 5, în cadrul Compartimentului de asistență socială, al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
1 05.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți
Nr. Data Scurtă descriere Fișier

în curs de actualizare...

Nr. Data Scurtă descriere Observații
126 08.06.2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară ONLINE - Vineri - 11.06.2021, orele 10:00 -
99 21.05.2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - Vineri - 28.05.2021, orele 14:00 -
77 26.03.2021 pentru acordarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
76 26.03.2021 pentru acordarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
75 25.03.2021 privind trecerea la gradația 2, conform tranșei de vechime în muncă, pentru d-na Kadar Szerenle-Maria, asistent personal angajată pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.04.2021 -
74 24.03.2021 pentru acordarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
73 24.03.2021 pentru acordarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
72 24.03.2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - Miercuri - 31.03.2021, orele 14:00 -
71 24.03.2021 privind încetarea dreptului la plata ASF -
70 23.03.2021 privind numirea în funcția publică de execuție de Inspector cls-I, grad profesional superior a d-nei Dunca Adriana la Biroul buget-contabilitate și resurse umane, compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
69 22.03.2021 privind încetarea dreptului la plata ASF -
68 22.03.2021 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal -
67 22.03.2021 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dunca Adriana, inspector clasa I, grad profesional principal, gradația 3, la Compartimentul Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
66 22.03.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale -
65 08.03.2021 pentru acordarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
64 08.03.2021 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal -
63 10.03.2021 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal -
62 09.03.2021 privind emiterea Regulamentului privind organizarea evidenței, circuitul, păstrarea documentelor și folosirea sigiliului și ștampilelor la nivelul Primăriei comunei Lechința -
61 08.03.2021 pentru acordarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
60 08.03.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare la obiectivul : "IMPACT LECHINȚA - Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud", Cod proiect: 102217. -
59 04.03.2021 privind încetarea dreptului la plata ASF -
58 02.03.2021 privind desemnarea ofițerului de stare civilă delegat în persoana doamnei Bozeșan Daneluța - inspector superior la Compartimentul stare civilă a Comunei Lechința -
57 01.03.2021 cu privire la modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere a doamnei Filipaș Marinela - inspector I superior în cadrul Biroului buget - contabilitate și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
56 26.02.2021 privind trecerea la gradația 2, conform tranșei de vechime în muncă, pentru asistent personal angajat pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data 01.03.2021 -
55 24.02.2021 privind modificarea cunatumului ajutorului social -
54 24.02.2021 privind modificarea cunatumului ajutorului social -
53 24.02.2021 privind completarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
52 23.02.2021 pentru modificarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul din data de 15.03.2021 -
51 22.02.2021 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal -
50 22.02.2021 privind încetarea dreptului la plata ASF -
49 22.02.2021 privind încetarea dreptului la plata ASF -
48 22.02.2021 privind consituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Lechința -
47 22.02.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată -
46 22.02.2021 privind încadrarea în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
45 22.02.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale -
44 19.02.2021 privind desemnarea responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, aprobarea Regulamentului de organizare a responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local -
43 19.02.2021 privind constituirea comisiei pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local, denumită în continuare ”COMISIA DE MONITORIZARE” -
42 19.02.2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședința ordinară - Vineri 26.02.2021, orele 14:00 -
41 19.02.2021 pentru acordarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
40 19.02.2021 pentru acordarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
39 16.02.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF -
38 16.02.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF -
37 16.02.2021 privind aprobarea Codului de Etică și conduită profesională al funcționarilor publici și a personalului contractual și desemnarea consilierului etic din cadrul structurilor din aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local -
36 15.02.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea prin licitație publică a imobilului casă de locuit înscris în C.F. 414, nr. top 108, 109 Sângeorzu-Nou -
35 10.02.2021 desemnare reprezentant al autorității tutelare U.A.T. Lechința -
34 08.02.2021 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor în vederea recrutării pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector - I grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
33 03.02.2021 privind delegarea viceprimarului comunei d-lui Herinean Marcel să exercite unele atribuții ale primarului -
32 03.02.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne la beneficiarii de ajutor social -
31 03.02.2021 privind modificarea cunatumului ASF GDPR
30 03.02.2021 privind modificarea cunatumului ASF GDPR
29 03.02.2021 privind modificarea cunatumului ASF GDPR
28 03.02.2021 privind modificarea cunatumului ASF GDPR
27 03.02.2021 privind modificarea cunatumului ASF GDPR
26 03.02.2021 privind modificarea dispoziției de încetare nr.170 din 05.09.2020 GDPR
25 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Mureșan Mariana - inspector I în cadrul aparatului de specialitate al primarului -
24 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Bozeșan Daneluța - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
23 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Man Daniela - inspector principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
22 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Haneș Rodica, secretar general al U.A.T. Lechința -
21 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Cherteș Margareta - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
20 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Bujor Alexandra-Lucia - consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
19 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-lui Banabic Alexandru - referent I în cadrul aparatului de specialitate al primarului -
18 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Anton Cristina - inspector asistent în cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Lechința -
17 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Szekely-Vereș Kinga-Timea - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
16 01.02.2021 privind menținerea în funcția contractuală de execuție pe o perioadă de 5 luni, peste vârsta standard de pensionare, a doamnei Mureșan Mariana -
15 01.02.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți -
14 29.01.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
13 29.01.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF GDPR
12 29.01.2021 privind încetarea dreptului la plata ASF GDPR
11 29.01.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a jutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
10 29.01.2021 privind încadrarea în funcția de asistent personal conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
9 28.01.2021 privind majorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap din cadrul primăriei comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr.4/13.01.2021 -
8 25.01.2021 privind majorarea salariilor de bază pentru asistenții personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr.4/13.01.2021 -
7 22.01.2021 privind încetarea dreptului la plata a ajutorului social GDPR
6 22.01.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară - Joi 28.01.2021, orele 14:00 -
5 20.01.2021 privind reactualizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul comunei Lechința precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestora -
4 12.01.2021 privind menținerea în funcția publică de execuție de inspector superior gradația 5, în cadrul Compartimentului de asistență socială, al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
3 12.01.2021 privind modificarea numarului de membri pentru familia GDPR
2 11.01.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF GDPR
1 05.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA- An 2020